Łk 6,36-38
36 Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny. 37 Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. 38 Dawajcie, a wam będzie dane. Dadzą wam w wasz fartuch miarą dobrą, ubitą, potrząśniętą, przelewającą się. Jaką miarą mierzycie, podobnie wam zostanie wymierzone.
 
Komentarz
    Po wybraniu 12 apostołów Jezus przygotowuje ich nadal do służby oraz zajmuje się ich rozwojem duchowym i społecznym.
W świecie pełnym konfliktów międzyludzkich uczniowie Jezusa wniosą nową jakość, jeśli będą Jego naśladowali. Wiele konfliktów zniknie, lub zostanie rozwiązanych, jeśli zajmą się:
- Poznaniem prawdy o kimś, o czymś, zamiast osądzaniem braci w wierze i bliźnich.
- Przebaczaniem z miłością braciom w wierze i bliźnim, zamiast ich potępianiem.
- Dawaniem, podarowaniem i rozdawaniem zamiast trwaniem w egoizmie.

    Osądzanie ludzi na podstawie pozorów, plotek, pomówień tworzy bariery między ludźmi i ogólną nieufność. Poszukiwanie prawdy o kimś polega na zauważaniu czegoś, czego dotąd nie braliśmy pod uwagę.

    Brak przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili prowadzi do goryczy, długiego pamiętania złego. Poprawne przebaczanie prowadzi do sytuacji, w której może się zdarzyć, że odkryjemy, iż na przykład autorem plotki był ktoś inny niż podejrzewamy i kogo oskarżamy. Przebaczenie polega obrazowo na uwalnianiu, na wypuszczaniu kogoś z naszego więzienia.

    Wszystko, co jest nasze, zawsze pochodzi od Boga. Dawanie polega na przekazaniu czegoś, co jest nasze jako dar, podarunek, można to rozdawać lub użyczać braciom w wierze i bliźnim.
Dawać można swoje talenty, dary duchowe, czas, pieniądze dawać z miłością jako miarą, dawać ponad zwyczajową miarę stosowaną w lokalnej kulturze. Obraz miary nie mogącej pomieścić obfitości błogosławieństw, ilustruje hojną Bożą odpowiedź na nasze szczodre dzielenie się darami, przebaczeniem, twórczym naprawianiem i budowaniem więzi z braćmi w wierze i bliźnimi.

    Miłosierdzie oznacza w tym fragmencie doskonałość i współczucie Boga pomagającego wierzącym znajdującym się w trudnych okolicznościach, jak kiedyś Hiob. Miłosierdzie oznacza dojrzałość wierzących wytrwałych w rozwiązywaniu konfliktów. Bóg nagradza i błogosławi wytrwałych w poznawaniu prawdy, przebaczaniu, obdarowywaniu, pomimo konfliktów z braćmi i bliźnimi. Miłosierdzie oznacza miłość pełną przebaczenia i współczucia. Występuje w Nowym Testamencie 3 razy, dwa razy w poleceniu: „Stawajcie się miłosierni, jak wasz Ojciec jest miłosierny”

    Jezus wzywa swoich uczniów do naśladowania Boga, do kierowania się Jego miłością. Inaczej uczniowie mogliby się okazać w przyszłości podobnymi do dotychczasowych nauczycieli ludu izraelskiego: „Nie może ślepy prowadzić ślepego. Czyż obaj nie wpadną do dołu?”
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53