Łk 4,24-30
24 Powiedział też: "O tak, oświadczam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 25 Prawdą jest to, co wam powiem: wiele było w Izraelu wdów za dni Eliasza, kiedy to niebo zamknęło się na trzy lata i sześć miesięcy i nastał wielki głód w całym kraju, 26 a do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. 27 Tak samo wielu było w Izraelu trędowatych za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie doznał oczyszczenia, tylko Naaman Syryjczyk". 28 Kiedy to usłyszeli, wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 29 Wstali i wyrzucili Go z miasta. Poprowadzili Go aż na urwisty stok góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić w przepaść. 30 On jednak przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się.
 
Komentarz
    Ludzie zebrani w synagodze w Nazaret początkowo podzieli się na tych, którzy głośno dopuszczali możliwość spełnienia się odczytanych słów Izajasza i tych, którzy w myślach odrzucali taką możliwość, żeby Mesjasz pochodził z ich miasteczka. Może wszyscy oczekiwali, aby Jezus w Nazaret uczynił przynajmniej tyle, ile w Kafarnaum.

    Jednak tak się nie stanie, bo nie uwierzyli w Niego. Już w przeszłości Bóg zaspokajał potrzeby pogan, w czasie, gdy Judejczycy też mieli podobne potrzeby. Prorocy Eliasz i Elizeusz uczynili znaki wobec pogan.

    Żydzi pogardzali Syryjczykami. Krajanie Jezusa szybko zrozumieli Jego myśl: Nazaret Go nie przyjmie, uczynią to jednak ludzie z innych narodów.

    Unieśli się gniewem na myśl, że zbawienie, które Bóg ofiarowuje za pośrednictwem swojego proroka Jezusa, nie ogranicza się wyłącznie do Judejczyków, że Boża miłość obejmuje pogan, dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

    Prorocy zwracają uwagę na coś, co nie jest aktualnie przedmiotem zainteresowania ludzi. Prorok nie przynosi na początku dobrych wiadomości: Bóg oczekuje ich nawrócenia, Bóg ma wobec nich inny plan, chociaż Boży plan jest lepszy, to ludzie wolą pozostać przy swoim. Dlatego niewygodnych proroków usuwają, aby żyć spokojniej.

    Dlaczego wieść o zbawieniu innych ludzi, denerwuje ludzi religijnych? Bo podważa ich pewność co do ich sposobu uzyskiwania zbawienia, uznawanego dotąd za jedyny. W ich mniemaniu, ich oddanie religijne domaga się szczególnych praw, szczególnego traktowania przez Boga.

    Tłum nie mógł jednak, zgodnie z Prawem, wykonać kary śmierci. Nie mogli też tego zrobić w szabat. Kamienowanie rozpoczynało się od strącenia przestępcy z urwiska, a następnie ciskano weń kamieniami, celując najpierw w pierś ofiary. Co uratowało Jezusa, czy to Pan Go ukrył, czy wzburzona grupa współrodaków odstąpiła od swojego zamiaru? On nie może zginąć w Nazaret, bo dopiero zaczyna wykonywać misję, dzieło Ojca, Jego godzina jeszcze nie nadeszła.

    Jezus kontynuuje swoją podróż do Boga zgodnie z jego planem, którego nic nie zdoła zahamować. Nazaret nie stanie się ośrodkiem misyjnym Jezusa. Taką rolę spełni Kafarnaum.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53