Łk 12,32-48
32 Nie bój się, mała trzódko, bo Ojciec wasz postanowił dać wam królestwo. 33 Sprzedajcie wasze dobra i dajcie na jałmużnę. Sprawcie sobie takie trzosy, które się nie starzeją: skarb niewyczerpany w niebie. Tam złodziej się nie podkrada ani mól nie niszczy. 34 Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. 35 Niech wasze biodra będą przepasane¸ a lampy zapalone, 36 wy natomiast - podobni do służby, która czeka na swojego pana, mającego wrócić z wesela, aby gdy przyjdzie i zastuka, zaraz mu otworzyć. 37 Szczęśliwi ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Naprawdę, zapewniam was, sam przepasze się, posadzi ich i obchodząc będzie ich obsługiwał. 38 Gdy przyjdzie choćby o drugiej czy nawet o trzeciej straży, jeśli tak właśnie ich zastanie, szczęśliwi są oni. 39 A to zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. 40 Tak i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy nie będziecie się spodziewać". 41 Odezwał się Piotr: "Panie, czy tylko dla nas tę przypowieść mówisz, czy także dla wszystkich?" 42 A Pan powiedział: "Kto będzie takim wiernym i roztropnym rządcą, którego pan postawi nad swoją służbą, aby wydawał żywnościowe racje w odpowiedniej porze? 43 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, wróciwszy, zastanie tak właśnie czyniącego. 44 Zapewniam was, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami. 45 Jeśli natomiast ów sługa powie sobie: "Mój pan zwleka z powrotem", i zacznie bić służących i służące, nadto jeść, pić i upijać się, 46 to pan tego sługi przyjdzie w dniu, kiedy on się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu miejsce razem z niewierzącymi. 47 Ten sługa, który poznał wolę swojego pana, a nie przygotował i nie uczynił według jego woli, otrzyma wielką chłostę; 48 ten natomiast, który nie poznał, a dopuścił się czynów zasługujących na razy, otrzyma małą chłostę. Od każdego, komu dano wiele, wiele wymagać się będzie. Komu wiele powierzono, od tego więcej zażądają.
 
Komentarz
    Uczniowie wierzący w Jezusa Chrystusa stanowią jeszcze niewielką grupę w społeczeństwie izraelskim. Zastanawiają się nad tym, jak pogodzić przygotowanie do przyszłej służby z troską o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych. Wcześniej usłyszeli: "Szukajcie natomiast Jego królestwa, a to będzie wam dodane."
O przyszłości nie powinni myśleć z lękiem. Im zostaje dane królestwo - zbawienie, panowanie i obecność Boga w świecie. Ludzie na całym świecie tego potrzebują.
Jeśli będą Mu służyć, On będzie troszczył się o ich potrzeby.

    Przepasanie bioder - to warunek przygotowania do pracy lub walki, tak, aby jakaś część ubioru nie przeszkadzała w wykonywaniu pracy.

    Muszą sprawdzić stan swoich serc - czego pragną. Muszą przepasać biodra i trzymać lampę, czyli przygotować się odpowiednio do pełnienia służby oraz wypełniać cele wytyczone przez Jezusa Chrystusa.

    Kiedy Jezus wróci powtórnie na ziemię, czym będą zajęci ludzie, którzy nazywają się Jego sługami i uczniami? Będą zajęci dążeniem do celu wytyczonego przez Jezusa Chrystusa, czy będą "bić służących i służące, nadto jeść, pić i upijać się."?

    A co otrzyma od nich świat, jeśli świat nie będzie chciał ich słuchać? Czy wtedy będą mówić to, co świat chce słyszeć i czcić bóstwa tego świata? To nie wymaga wielkiego wysiłku i nie zajmuje wiele czasu.

    Uczniom Jezusa zostanie powierzone „wiele” – otrzymają zadanie przedstawienia światu Zbawiciela. To wymaga przygotowania i służby przez wiele godzin dziennie.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53