Łk 8,1-3
1 A potem i On obchodził miasta i wsie, nauczał publicznie i rozgłaszał wiadomość o królestwie Boga. Przy Nim było Dwunastu, 2 a także niektóre wyleczone ze złych duchów i z chorób kobiety: Maria, nazywana Magdaleną, z której wyszło siedmiu demonów, 3 Joanna, żona Chuzy, Herodowego zarządcy, Zuzanna i wiele innych. Troszczyły się one o nich ze swoich zasobów.
 
Komentarz
    Jezus kontynuuje służbę misyjną, odwiedza różne miejscowości na obszarze Galilei. Towarzyszy Mu to zespół uczniów, mężczyźni i kobiety. Rola uczniów na tym etapie służby misyjnej Jezusa ogranicza się do świadectwa osobistego, do rozmów o treści ewangelii z ludźmi i wykonywanie różnych zadań pomocniczych.

    Uczniowie Jezusa dostrzegają coraz bardziej zróżnicowane reakcje na Jego orędzie o królestwie oraz różnicę między kulturą środowiska Jezusa, a kulturą religijnego otoczenia.

    Służba misyjna Jezusa jest celowa i zaplanowana. Celem jest rozgłaszanie wiadomości o królestwie Boga, a metodą obchodzenie miast i wsi, nauczanie publiczne oraz praca zespołowa. Jezus dociera do wielu ludzi. Naucza w synagogach, jeśli jest tam zapraszany lub w innych miejscach publicznych. Jego uczniowie obserwują reakcje ludzi na słowa, znaki i cuda.

    Jezus nie jest kapłanem prawa Mojżeszowego i nie ma prawa do dziesięciny za wykonywaną służbę. "Jezus wyrzekł się nawet posiadania domu, by móc wędrować, i był całkowicie zdany na gościnność i wsparcie ze strony innych."

    Dziesięcina miała być szkołą zauważania i zaspokajania potrzeb związanych ze służbą Bożą, ale stała się dla niewierzących Judejczyków ciężarem wynikającym z Prawa mojżeszowego. Uczniowie Jezusa, wszyscy wierzący w Niego, będą musieli sami podejmować decyzje o tym, ile wydzielą ze swoich dochodów i na jakie cele przeznaczą.

    Służba misyjna Jezusa coraz więcej kosztuje. Jezusowi i uczniom towarzyszy kilka kobiet pokrywających koszty utrzymania służby. W zespole Jezusa uczestniczą także jako świadkowie uwolnienia od złych duchów i uleczenia chorób.

    Kultura judaistyczna odrzucała taki wzorzec społeczny. „Nie znano koedukacyjnego kształcenia dorosłych, zaś uczestnictwo kobiet w nauczaniu Jezusa na równi z Jego uczniami płci męskiej z pewnością gorszyło ludzi postronnych.”

    Zespół towarzyszący Jezusowi wyobraża jednak królestwo Boże jako jedność mężczyzn i kobiet, ludzi żyjących w małżeństwie i w stanie wolnym, zdrowych i chorych, ludzi wierzących mających wiele i tych, którzy nie posiadają nic. Ten zespół posiada wyraźny wymiar eklezjologiczny. Wszystkie wymienione osoby będą świadkami zmartwychwstania Jezusa oraz otrzymają Ducha Świętego w dniu Jego zesłania.

    Jezus buduje nowy wzorzec społeczny: wierzący mężczyźni, wierzące kobiety i wierzący małżonkowie mogą razem służyć Bogu.
Zwycięża nowa kultura oparta na żywej wierze, umiera kultura oparta na martwej ludzkiej tradycji.

    Zbliża się czas kiedy uczniowie zostaną rozesłani do samodzielnego głoszenia królestwa Bożego. Teraz trwają ostatnie przygotowania do tego zadania.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53