Łk 8,16-18
16 Nikt, gdy zapali lampę, nie zasłania jej naczyniem ani nie umieszcza pod łóżkiem, lecz na świecznika ją stawia, aby wchodzący widzieli światło. 17 Nie ma niczego tak ukrytego, co by nie stało się jawne, ani tak tajnego, co by nie stało się dostępne poznaniu i nie wyszło na jaw. 18 Uważajcie, jak słuchacie. Bo kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą; a kto nie przyjmuje, nawet co ma, zabiorą mu".
 
Komentarz
    Podczas podróży misyjnej Jezus opowiada przypowieści. Po przypowieści o różnym stopniu zrozumienia Jezusa, czyli o ziarnie padającym na cztery gleby, teraz krótki obraz lampy i światła.

    Uczniowie Jezusa, mężczyźni i kobiety, bogaci i ubodzy, faryzeusze i grzesznicy oraz wszyscy zainteresowani poznaniem Jezusa muszą nauczyć się Jego słuchania i zastosowania tego co, zrozumieją.

    Lampą, światłem jest Jezus głoszący zbliżające się królestwo, zbawienie. On jest „Synem Najwyższego, Panem na tronie Dawida”
Lampą, światłem są też uczniowie w poprzedniej przypowieści opisani jako ci, którzy słyszą słowo, przyjmują je i wydają owoc. Być może nawet stu ludzi uwierzyło w Jezusa, bo uczniowie nie skryli się, nie wystraszyli, nie schowali, lecz tak jak Jezus stał się światłem w Galilei, tak i oni powoli stają się światłem i nosicielami światła.

    Światło dawały małe gliniane lampki. Umieszczano je wysoko, by mogły lepiej oświetlić cały pokój. Przykrycie lampy jakimkolwiek przedmiotem spowodowałoby jej zgaśniecie. Niewidoczne światło jest bezużyteczne, Jezus pragnie, by ludzie przyjmowali światło Jego słowa. Ludzie zbliżający się do Jezusa i uczniów mają widzieć światło królestwa Bożego.

    Czy Jezus, odrzucany i potępiany, ma teraz głosić królestwo i uzdrawiać pod przykryciem zduszającym światło? Czy tak został obliczony nacisk faryzeuszy: postraszymy Go spiskiem na jego życie, może się ugnie, wycofa?
Czy uczniowie Jezusa mają powstrzymywać się od dawania świadectwa o Jezusie, bo ludzie religijni oceniają ich pod kątem łamania ich zwyczajów religijnych?
Ukryte światło świeci na próżno. Bóg pragnie, by światło Jego słowa było przyjmowane przez ludzi.

    Jeśli lampa poznania żywego Boga nie zaświeci, nie zostanie pokonana ciemność świata i moc królestwa ciemności.
Życie, w którym nie odbija się światło słów i czynów Jezusa jest nieprzydatne, schowane, niewidoczne.

    Nawet to, że Jezus wypełnia swoją misyjną działalność pod przykryciem, zasłoną przypowieści, to i tak nic już nie powstrzyma rozprzestrzeniania się wieści, że jest Mesjaszem, a udostępnienie zbawienia wszystkim ludziom wierzącym jest bliskie.
Królestwo Boże głoszone przez herolda Jezusa w przypowieściach zostanie pewnego dnia objawione całemu stworzeniu.

    Jezus wyjaśnia w tej przypowieści wszystkim zainteresowanym: - Nie, nie zatrzymam się w wypełnianiu misji Ojca.
Podobnie jak bogaci będą jeszcze bogatsi, a biedni staną się jeszcze biedniejsi w czasie kryzysu, tak ten kto ma wiarę i duchowe zrozumienie Jezusa, pogłębi je przez słuchanie przypowieści. Ten zaś, kto nie wierzy Jezusowi i nie rozumie Go, pogrąży się w jeszcze większej duchowej niewiedzy.
Jezus wyjaśnia w tej przypowieści: Skoro nie okazywali posłuszeństwa, gdy mówił do nich wprost, i nie wzięli tego, co zostało im dane teraz, nie otrzymają już więcej. Bo Jezus będzie odtąd więcej czasu spędzał z uczniami.

    Słuchacze Jezusa muszą wybrać ostateczny autorytet. Muszą wybrać pomiędzy Nim, a Jego przeciwnikami. Krytycy Jezusa uważają, że wypełnianie uczynków Prawa w sposób określony przez ich tradycję czyni ich sprawiedliwymi wobec Boga. Jezus wyjaśnia, że usprawiedliwieni mogą być tylko ci ludzie, którzy wierzą w Niego i naśladują Jego sposób wypełniania Prawa w mocy Ducha Świętego.

    Wkrótce przyjdzie matka Jezusa i Jego krewni, chcą Go zatrzymać, słyszą bowiem, że Jezus ma coraz mniejsze poparcie przywódców i nauczycieli religijnych.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53