Łk 11,27-28
27 Kiedy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu krzyknęła do Niego: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś". 28 A On powiedział: "Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je".
 
Komentarz
    Po uwolnieniu człowieka z mocy demona i wysłuchaniu dyskusji pomiędzy Jezusem a Jego religijnymi przeciwnikami, którzy mówili: „Za sprawą Belzebuba, przywódcy demonów, usuwa demony”, kobieta zachwycona Jego odpowiedziami zawołała: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”

    W kulturze społeczeństwa w czasach Jezusa, powszechnym zwyczajem było chwalenie dziecka przez błogosławienie jego matce.

    Różnica pomiędzy kobietą wychwalającą ziemską matkę Jezusa, a ludźmi, którzy uwierzyli w Jezusa polega na przekonaniu, że Jezus pochodzi od Ojca w niebie, że Jego słowa są dla uczniów słowami Boga.

    Inna różnica leży w pojmowaniu błogosławieństwa. Dla tej kobiety błogosławieństwo to dary naturalne, a dla uczniów dodatkowe większe dary Boże. Siedemdziesięciu dwóch uczniów wróciło z wyprawy misyjnej z radosnym okrzykiem: „Panie, na Twoje imię nawet demony są nam uległe”
Więzi rodzinne są ważne, ale najważniejsza jest więź z Bogiem.

    Błogosławieni, szczęśliwi, rozradowani Bogiem są ci, do których Jezus powiedział: „Błogosławieni ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże”. Uczniowie Jezusa słyszą czyste, niczym nie skażone słowo Boże i widzą życie Jezusa, które jest źródłem ich radości.

    Kobieta błogosławiąca Matkę Jezusa, została wezwana do wiary w Jezusa, który jest „Synem Najwyższego”, „Jego panowanie nie będzie mieć końca”, a jego ziemskim imieniem jest Jezus. To właśnie usłyszała Matka Jezusa od anioła o Synu. Podobnie wcześniej Matka Jezusa i Jego krewni zostali wezwani do wiary w Jezusa takiej, która byłaby oparta na tym, co Matka Jezusa usłyszała od anioła. Dlatego Jezus powiedział do uczniów: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i spełniają je”.

    Uczniowie są błogosławieni, bo słyszą to, co mówi Bóg przez Syna, pomimo tego, co mówią o Jezusie ludzie posiadający autorytet religijny: „Za sprawą Belzebuba, przywódcy demonów, usuwa demony”. Uczniowie nie tylko słuchają, lecz wypełniają słowo i kierują się słowem Bożym wypowiadanym przez Syna Bożego.

    Jezus wezwie do przemiany życia i do wiary w Niego jeszcze większą grupę ludzi przychodzących, aby Go słuchać i zobaczyć znaki. Jezus koncentruje się jednak na uczniach. Będzie odtąd coraz mniej znaków. W końcu wielu ludzi usłyszy już tylko o jednym znaku, o Jego zmartwychwstaniu.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53