Łk 12,8-12
8 Oświadczam wam: do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyzna się i Syn Człowieczy przed aniołami Bożymi; 9 a każdego, kto mnie się wyprze przed ludźmi - wyprze się przed aniołami Bożymi. 10 Każdy, kto powie jakieś słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, zostanie mu odpuszczone; temu natomiast, kto dopuścił się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie odpuszczone. 11 Gdy was prowadzić będą przed zgromadzenia, przed urzędy i władze, nie martwcie się, jak albo czym macie się bronić ani co powiedzieć, 12 bo Duch Święty pouczy was o tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć".
 
Komentarz
    Uczniowie Jezusa już wiedzą, że On pochodzi od Boga, wolą rozmawiać o Nim po cichu, na boku, skrycie, bo nie uwierzyli w Niego przywódcy i nauczyciele religijni, którym są znani. Jezus ostrzegł uczniów przed uleganiem obłudzie nauczycieli religijnych i poddawaniu się lękowi związanemu z możliwości różnych przesłuchań. Bóg ich ochroni.

    Jezus wezwał uczniów do tego, aby nigdy nie stali się podobnymi do obłudnych faryzeuszy, którzy przed ludźmi udają pobożność opartą na wierze.

    Z religijnego otoczenia pochodzą opinie, że Jezus działa pod wpływem złego ducha. Przywódcy religijni chcą rozbić działalność Jezusa, aby poniżyć Go, ośmieszyć i podważyć Jego wzrastający w Galilei autorytet.

    Jezus usuwa demony mocą Ducha Świętego, a to znaczy, że jest Mesjaszem, że królestwo Boże odnosi zwycięstwo na szatanem, Belzebubem, demonami, królestwem ciemności.

    Religijni przeciwnicy nie rozpoznali Ducha Świętego, którym był napełniony Jezus i pomyli Go z Belzebubem. Nie tylko sami okazali się niekompetentni, ale rozpowszechniali wśród ludzi fałszywą opinię o Jezusie.

    Odrzucenie przez przeciwników dowodów na to, że Jezus jest pod jedynym i pełnym wpływem Ducha Świętego jest rozminięciem się z prawdą, czyli grzechem. Tym grzechem jest niewiara, polegająca na obojętności lub buncie przeciw Bogu objawionemu poprzez Jezusa Chrystusa. Tym grzechem jest odrzucenie Bożego zbawienia przez ludzi. To, że Jezus jest pod wpływem Ducha Świętego potwierdza się przez liczne uzdrowienia i uwolnienia od demonów.

    Odrzucenie dowodów jest bluźnierstwem. Bluźnierstwo to przekleństwo, znieważanie, obelga. To uporczywe przeciwstawianie się mesjańskiej władzy Jezusa, posunięte aż do oskarżeń o czary w celu zakwestionowania znaków Ducha potwierdzających Jego Boską tożsamość. Wywyższony został Belzebub, a poniżony Mesjasz, którego Słowa są słowami Boga, a moc jest mocą Ducha Świętego..

    Spory na temat Jezusa, oskarżanie Jezusa, że działa pod wpływem Belzebuba, zostaną przebaczone każdemu nawróconemu człowiekowi.
Natomiast odrzucenie zbawienia ofiarowanego przez Boga człowiekowi, nie zostanie przebaczone nigdy. Jezusowi chodzi o taką zatwardziałość serca, która nigdy nie dopuści myśli o potrzebie nawrócenia.

    Do ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, przyjdą inni, którzy powiedzą, że samo uwierzenie w Jezusa nie wystarczy, że trzeba się jeszcze podporządkować ich tradycji i władzy.

    Uczniowie Jezusa już się do Niego przyznali, już opowiedzieli się za Nim, a zatem zostali społecznie zidentyfikowani. Przeciwnicy wskazują już palcem nie tylko Jezusa, również Jego uczniów. W czasie próby uczniowie będą wiedzieli, dzięki Duchowi Świętemu, co mają powiedzieć i zrobić.

    Przywódcy religijni postanowili utrudnić Jezusowi wykonywanie Jego misji. Do pewnego stopnia osiągnęli cel, nastawili część ludzi przeciwko Niemu. Ale nie powstrzymali licznej już grupy uczniów, którzy stali się Bożymi posłańcami, aniołami. Uczniowie zostali wcześniej nazwani przyjaciółmi, teraz aniołami. Oni mogą zaufać Bogu, który otacza ich opieką.

    Uczniowie potrafią już głosić ewangelię, teraz muszą się nauczyć pomagania ludziom w rozwiązywaniu konfliktów. Wkrótce Jezus zostanie poproszony o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy dwoma braćmi.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53