Łk 12,54-59
54 Mówił również do tłumów: "Gdy zobaczycie, że na zachodzie podnosi się chmura, zaraz mówicie: "Deszcz idzie". I tak bywa. 55 A gdy wieje wiatr południowy, mówicie: "Będzie spiekota". I bywa. 56 Obłudnicy, wygląd ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jak to możliwe, że obecnej chwili nie umiecie rozpoznać? 57 Dlaczego sami z siebie nie odróżniacie tego, co sprawiedliwe? 58 Gdy ze swoim przeciwnikiem idziesz do rządcy, dołóż starań w czasie drogi, aby dojść z nim do zgody, żeby cię nie pociągnął przed sędziego, bo sędzia odda cię egzekutorowi prawa, a egzekutor wsadzi cię do więzienia. 59 Zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego miedziaka".
 
Komentarz
    Jezus przygotował uczniów do rozwiązywania konfliktów powstających po uwierzeniu jednych, a pozostawaniu w niewierze innych członków rodziny.
Teraz przygotowuje ich do dojrzałości w życiu społecznym. Ludzie będą widzieli i słyszeli to samo, a nie będą rozumieli. Ludzie łatwiej rozpoznają zjawiska naturalne, a z trudnością społeczne i duchowe. Rozumieją prawa fizyczne, a nie rozumieją prawa duchowego, którym jest zbawienie wieczne przez nawrócenie do Boga, który posłał Jezusa.

    Jezus mówi, że prawda Jego przesłania jest równie prosta jak znaki zapowiadające pewną zmianę pogody. „Chmura nadciągająca od zachodu mogła zmierzać znad Morza Śródziemnego, niosła więc ze sobą deszcz. Wiatr z południa przynosił rozgrzane powietrze z pustyni.”

    Sprawiedliwość Starego Testamentu, Prawa Mojżeszowego wyraża się życiem zgodnym z wiarą, w posłuszeństwie Bogu podobnym do posłuszeństwa Abrahama i Mojżesza. Oni czcili, miłowali Boga i służyli Mu. Jezus wypełnił Prawo do końca. Umiłował Ojca w niebie i ludzi na ziemi.

    Sprawiedliwość Jezusa polega na wypełnianiu Prawa Bożego zgodnie z Jego znaczeniem i celem, i na czynieniu woli Ojca, który jest w niebie.
Sprawiedliwość faryzeuszy pochodzi z przekonania, że najlepiej wykonują Prawo Boże przez wielokrotne wykonywanie czegoś publicznie, i chlubią się tym, że nie czynią czegoś, co Prawo zakazuje.

    Sprawiedliwość uczniów Jezusa ma być większa od faryzeuszów, bo oparta na wierze i naśladowaniu Jezusa sprawiedliwego. Być sprawiedliwym, to czynić wszystko, co podoba się Bogu. „Ponieważ Ty, Panie tak chcesz, tak uczynię".

    Uczniowie muszą nauczyć się rozpoznawania tego, co jest sprawiedliwe i prawe. Człowiekowi uwięzionemu za długi pozostawała nadzieja, że przyjaciele pospieszą mu na pomoc z odpowiednimi środkami. Jeśli tak się nie stało, nieszczęśnik nie mógł odzyskać wolności.

    Rada, by pogodzić się z nieprzyjacielem poza murami sądu, do dziś jest aktualna. Uczniowie będą musieli nauczyć się przebaczania i proszenia o przebaczenie. Gniew jest, może pojawić się każdego dnia.

    Zrozumienie sprawiedliwości przez uczniów nie jest jeszcze pełne. Wkrótce Jezus postawi pytanie o to, kto potrzebuje nawrócenia, przestępcy zabici przez Piłata, czy wszyscy mieszkańcy Galilei?
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53