Łk 16,9-15
9 I ja wam mówię: zdobywajcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto was do namiotów wieczności. 10 Wierny w najdrobniejszym i w wielkim jest wierny, a w najdrobniejszym nieuczciwy i w wielkim jest nieuczciwy. 11 Jeżeli zatem nie okażecie się wierni w związanej z nieuczciwością mamonie, kto wam powierzy to, co związane jest z prawdą? 12 Jeżeli z cudzym nie okażecie się wierni, kto wam da wasze? 13 Żaden sługa nie może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić; o jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie". 14 Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy lubią pieniądze, i wyśmiewali Go. 15 Wtedy rzekł im: "Wy wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, Bóg jednak zna wasze serca. Co u ludzi wyniosłe, przed Bogiem odrażające.
 
Komentarz
    Jezus wcześniej opowiedział faryzeuszom trzy przypowieści: o znalezieniu owcy, monety i powrocie syna. Teraz zwraca się do swoich uczniów z przypowieścią o nieuczciwym zarządcy.

    Nieuczciwy zarządca okradał właściciela majątku. Właściciel zamierza usunąć zarządcę ze stanowiska. W ostatniej chwili zarządca podejmuje kolejne działania: fałszuje dokumenty księgowe na korzyść dłużników, aby po utracie stanowiska korzystać z przychylności tych, których długi zostały pomniejszone przez sfałszowanie dokumentów księgowych.
Wartość materialna umorzonych długów wystarcza na wysokie wynagrodzenie sprytnego rządcy, które otrzyma on od wdzięcznych dłużników.

    Jezus wyjaśnia uczniom, że faryzeusze uważają siebie za sprawiedliwych i wypełniających przepisy Prawa. Lecz Jezus zna ich chciwość.

    Czy uczniowie Jezusa będą oddani królestwu Bożemu wolni od chciwości faryzeuszów?
Czy uczniowie Jezusa będą tak pomysłowi i skuteczni w głoszeniu Jezusa Chrystusa, jak ludzie tego świata są pomysłowi i skuteczni w osiąganiu bogactwa w nieuczciwy sposób?

    Uczniowie Jezusa są jedynie rządcami tego, co otrzymali od Boga. Wszystko, co mogą dać ludziom, pochodzi od Boga.
Niektórzy faryzeusze i ludzie im podobni, okazali się nieuczciwymi zarządcami Bożego "mienia" - obietnic, przymierzy i Tory.

    Aramejskie słowo "mamona", oznacza bogactwo oraz bóstwo aramejskie.
Oznacza konsumpcyjny stosunek do życia, oznacza zajmowanie się gromadzeniem pieniędzy jako przeciwieństwo zrobienia czegoś bezinteresownie.

    Uczniowie Jezusa służą ludziom, którzy potrzebują zbawienia Bożego, a nie służą "mamonie", czyli ukrywaniu za religijną fasadą własnego pożądania, chciwości i gromadzenia skarbów.

    Jan Chrzciciel, służył Bogu w celu odrodzenia ludu izraelskiego do wierności i posłuszeństwa Prawu Bożemu i Prorokom, czyli objawieniu starotestamentowej historii zbawienia. Jezus otwiera królestwo Boże, dla wszystkich, którzy chcą Go naśladować. Uczniowie Jezusa muszą nauczyć się posługiwać wartościami tego królestwa i pomnażać to nowe wielkie bogactwo.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53