Łk 20,27-40
27 Podeszli też jacyś spośród saduceuszy, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu, i postawili Mu takie pytanie: 28 "Nauczycielu, Mojżesz napisał nam tak: "Jeśli umrze czyjś brat, mając żonę, i był on bezdzietny, niech tę żonę weźmie jego brat i wzbudzi potomstwo swojemu bratu". 29 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy, gdy wziął żonę, umarł bezdzietny. 30 Drugi 31 i trzeci ją pojął, i jednakowo siedmiu nie zostawiło potomstwa i umarło. 32 Na końcu zmarła także ta kobieta. 33 Po zmartwychwstaniu zatem którego z nich żoną będzie ta kobieta? Przecież siedmiu miało ją za żonę". 34 Na to Jezus im odpowiedział: "Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, 35 ci natomiast, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia udziału w tamtym świecie i w zmartwychwstaniu, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. 36 Bo przecież już umrzeć nie mogą, lecz są równi aniołom. Jeśli są synami zmartwychwstania, są synami Boga. 37 A to, że umarli zmartwychwstają, nawet i Mojżesz ujawnił przy krzaku, gdy mówi: Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. 38 Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy Nim bowiem wszyscy żyją". 39 Na to niektórzy z uczonych w Piśmie powiedzieli: "Nauczycielu, dobrze powiedziałeś". 40 Bo już nie śmieli pytać Go o cokolwiek.
 
Komentarz
    Jezus został powitany przez wielu uczniów przed bramami Jerozolimy. W Jerozolimie nauczyciele i przywódcy religijni najpierw podważali prawo Jezusa do głoszenia ewangelii, a następnie nakazali Go śledzić, a śledzącym polecili udawać pobożnych i znaleźć powód do Jego oskarżenia.

    A teraz saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie zadali pytanie o to, czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie kobieta, która po kolei była żoną siedmiu braci. Pytanie, które saduceusze zadają Jezusowi, dotyczy prawa małżeństwa lewirackiego, które zapewniało opiekę ekonomiczną i społeczną wdowom, gdyż nie mogły wykonywać pracy zarobkowej. Celem tego zwyczaju było zatrzymanie majątku zmarłego bezpotomnie męża w jego rodzinie.

    Odrzucając możliwość wskrzeszenia umarłych, saduceusze próbują sprowadzić zmartwychwstanie do absurdu przez mnożenie liczby mężów jednej żony. Ich myślenie opierało się na błędnym rozumieniu sposobu życia po zmartwychwstaniu. Będą żyli jak aniołowie, będą równi aniołom.

    Odpowiadając na pytanie saduceuszów, Jezus najpierw nawiązuje do mocy Bożej, a następnie do Pisma. Boża moc może zwyciężyć śmierć i obdarzyć nowym życiem, a Pismo dowodzi istnienia zmartwychwstania.

    Jezus wyjaśnił, że małżeństwo jest potrzebne ludziom w tym świecie, ale po zmartwychwstaniu wierzących, potrzeby ziemskie nie będą potrzebami dzieci Bożych.
Ważniejsze od relacji małżeńskiej jest pytanie o to, czy mężczyźni i kobiety będą posiadali wiarę i zmartwychwstaną do życia wiecznego z Bogiem.

    Człowiek nie może doprowadzić do wskrzeszenia innego człowieka, a także określić warunków życia człowieka po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie nie jest też wynikiem ludzkich zdolności lub starań.

    Bóg może i ma moc, aby zwyciężyć śmierć i ponownie obdarzyć człowieka życiem. Saduceusze muszą uwierzyć w moc Boga do wskrzeszenia człowieka oraz zrozumieć, że życie po zmartwychwstaniu będzie się bardzo różniło od życia ziemskiego.

Saduceusze nie rozumiejąc Pisma i nie wierząc w moc wskrzeszenia, błądzą, są zwiedzeni przez swój rozum. Kierują się mądrością tego świata, która radykalnie różni się od mądrości Bożej. Saduceusze mogą jeszcze poruszyć wiele innych tematów, mnożąc sytuacje hipotetyczne, pozorne, a nawet w stosunku do Jezusa podstępne. Ponieważ każdy temat można obrócić w żart.

    Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz jest Bogiem żyjących.
Saduceusze twierdzą, że Tora nic nie mówi o zmartwychwstaniu. Jezus dowodzi, że Tora pokazując Boga objawiającego się Mojżeszowi, ukazuje życie, które trwa.

    Ponieważ Bóg jest Żywy, to Abraham, Izaak i Jakub żyją, i trwa ich wspólnota z Bogiem. A zatem zmartwychwstanie to część przesłania Pięcioksięgu.
Saduceusze nie rozumieją Pisma, coś ich odciąga od poznania prawdy, wnioskują w oderwaniu od poznania prawdy. Bóg „Jahwe - JA JESTEM" - Bóg ojców Izraela, należy do Pięcioksięgu, saduceusze muszą uznać Jego autorytet.

    Bóg panuje nad życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Po zmartwychwstaniu wierzących wszystkie ich potrzeby będą zaspokojone w pełni.

    Nie tylko uczniowie, lecz i inni słuchacze Jezusa już wiedzą, że nie wszyscy ich nauczyciele religijni wyjaśniają Prawo zgodnie z jego znaczeniem. Pokazały to ostatnie rozmowy z Jezusem.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53