Łk 21,12-19
12 A najpierw, przed tym wszystkim, użyją przeciw wam swojej siły i prześladować będą. Wydawać was będą zgromadzeniom i strażom, doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. 13 Stanie się to dla was okazją, aby dać świadectwo. 14 Połóżcie to sobie dobrze w swoich sercach, żeby się zawczasu nie przygotowywać do obrony. 15 Ja bowiem dam wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani im zaprzeczyć. 16 Wydawani będziecie nawet przez [swoich] rodziców, i braci, i krewnych, i przyjaciół i do śmierci doprowadzą niektórych z was. 17 Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. 18 Lecz nawet włos wam z głowy nie spadnie. 19 Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie.
 
Komentarz
    Kiedyś Jerozolima zostanie otoczona wojskiem i zniszczona, bo teraz nie przyjęła Syna Bożego.

Uwierzenie w Jezusa w następnych pokoleniach będzie utrudnione, nadejdzie czas wrogości wobec Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Jednak na podstawie tych zdarzeń nie da się ustalić daty przyjścia Chrystusa. Pojawią się fałszywi mesjasze, którzy powiedzą o sobie, że są synami bożymi. Będzie też na świecie wiele wojen i kataklizmów.

    Ludzie, którzy spierali się z Jezusem i w końcu wystąpili przeciwko Niemu, oni sami i im podobni, wystąpią też w przyszłości przeciwko Jego uczniom. Uczniowie też będą potępiani i karani.

    Synagogi były miejscami lokalnych zgromadzeń, tworzyły więc naturalną scenę dla przesłuchań i publicznego wymierzania kar. Czasami kara miała formę chłosty. Więzienia rzymskie służyły raczej jako miejsce przetrzymywania oskarżonych do czasu procesu, nie zaś jako miejsce odbywania kary.
Do stosowanych wówczas kar należały kara śmierci, sprzedanie w niewolę, wygnanie, konfiskata majątku itd.

    Uczniowie Jezusa muszą być gotowi do dawania świadectwa we wszystkich okolicznościach. Wystąpią przeciwko Nim nawet najbliżsi krewni. Ale oni muszą pozostać wierni czystej Ewangelii, muszą opierać się na prawdzie Słowa Bożego.
W kulturze kładącej wielki nacisk na lojalność wobec rodziny, zdrada, której jeden z jej członków dopuścił się wobec pozostałych, była postrzegana jako szczególna podłość.

    Konflikty i prześladowania z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, stwarzają okazję do dawania świadectwa. Świadectwo o tym, kim jest Jezus i co On uczynił dla mnie i w jaki sposób. Słowa tego świadectwa będą pochodziły od Ducha Chrystusowego.

    Bóg da uczniom Jezusa mądrość, tę samą niezmienną prawdę o królestwie Bożym, czyli o Bożym sposobie zbawienia ludzi, a Duch będzie przekonywał wewnętrznie. Bóg otworzy usta zalęknionych uczniów i wyleje przez nie mądrość, której się nie przeciwstawią, ani jej nie zaprzeczą przeciwnicy.
Mądrość Boga jest większa od wiedzy i nauki. Mądrość Boga przewyższa wiedzę ludzką.

    Imię Jezusa Chrystusa będzie wywoływało sprzeciw najpierw tych, którzy za największego uznają Mojżesza i Abrahama. A potem w wielu innych narodach będą wywyższali i oddawali Boską cześć ludziom, zamiast Jezusowi Chrystusowi i będą domagali się oddania czci swoim idolom.

    Jezus składa obietnice swoim wiernym uczniom. Jeśli będą nieugięci, wytrwali, cierpliwi wyposaży ich w mądrość Ducha Bożego i ochroni ich życie. Będą nasyceni, spełnieni, będą zaspokojone ich prawdziwe potrzeby.

    Bóg ich ochroni. I nikt nie wyrwie ich z Jego rąk, nawet jeśli oddaliby życie z powodu wiary w Niego. Jezus w czasie tego pobytu w Jerozolimie odda swoje życie na okup za wielu, a po trzech dniach Ojciec przywróci Mu je z powrotem w chwale zmartwychwstania. Przedwczesna śmierć uczniów nie jest unicestwieniem ich życia, lecz okazją na wcześniejsze spotkanie z ich Panem i Zbawicielem.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53