Łk 4,1-13
1 Jezus odszedł od Jordanu pełen Ducha Świętego i żył Duchem na pustkowiu 2 przez czterdzieści dni. Dopuścił też na siebie próbę ze strony diabła. Niczego nie zjadł przez te dni, tak że po ich dopełnieniu odczuł głód. 3 Diabeł powiedział do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, każ temu kamieniowi, aby stał się chlebem". 4 Jezus odpowiedział mu: "Jest napisane: "Nie samym chlebem żyć będzie człowiek"". 5 brak 6 i powiedział Mu: "Dam Ci wszystkie te włości i ich przepych, bo mnie się poddały i daję je, komu zechcę. 7 Jeśli więc Ty pokłonisz się mi, wszystkie będą Twoje". 8 A Jezus odpowiedział mu na to: "Jest napisane: "Panu, Bogu twojemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył"". 9 Przywiódł Go do Jeruzalem, postawił na szczycie świątyni i rzekł Mu: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 10 Jest przecież napisane: "Swoim aniołom da co do Ciebie nakaz, aby Cię strzegli"; 11 a także: "Na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził swej nogi o kamień"". 12 W odpowiedzi na to rzekł mu Jezus: "Powiedziane jest: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twojego"". 13 Gdy diabeł skończył to całe kuszenie, na jakiś czas odstąpił od Niego.
 
Komentarz
    Nad Jordanem Jezus został rozpoznany przez Jana Chrzciciela, wskazany jego uczniom jako Syn Boga i Mesjasz napełniony Duchem Świętym. Od tego czasu Jezus jako człowiek napełniony staje się przykładem i wzorem napełnienia i życia w Duchu Świętym. Napełniony Duchem oznacza bycie zależnym zależnego od prowadzenia i mocy Ducha Świętego.

    Rozpoczynając misję Mesjasza w Izraelu, Jezus w mocy Ducha poddał swoją ludzką naturę próbie ze strony diabła. Próba nie jest pokusą do jakiegoś grzechu. Próba zmierza do odciągnięcia Jezusa od wypełnienia Jego misji w świecie. Ludzie potrzebują zbawienia Bożego, potrzebują też wiele innych rzeczy.

    Próbę Jezusa przeprowadza w spolszczonej nazwie diabeł, etymologicznie oszczerca. To zbuntowany anioł oczerniający, obmawiający Boga i ludzi. Zna prawdę, lecz kłamie.
Taka próba nie jest pokusą i nie zostało tu użyte słowo pokusa, kuszenie Jezusa do występku.
Łukasz opisuje przebieg próby ciała, duszy i ducha Jezusa, jego ziemskiej, ludzkiej natury. Próbie poddał się napełniony Duchem Syn Boga, próbie zostało poddane Jego całe człowieczeństwo.

    Próba ciała rozpoczęła się od postu i odczucia głodu. Diabeł nie chce, aby w świecie objawił się Syn Boży. Chce zająć Jezusa produkcją chleba z kamieni. Moc Boga będzie się ujawniać w uzdrowieniach i cudach oraz w potędze słowa Bożego. Przynajmniej dwa razy zostanie rozmnożony chleb.
Zwycięstwo Jezusa w próbie ciała jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb materialnych.

    Próba duszy rozpoczęła się od pokazania własności diabła, ziemskich królestw i ich bogactwa, przepychu oraz poddanych.
Jezus rozpoczyna służbę w celu zbawienia wszystkich ludzi poddanych szatanowi. Próba polega na tym, czy Jezus wybierze władzę i bogactwo, czy wybierze ukazanie ludziom miłości wiernego Boga, aby zawrzeć z nimi wieczne przymierze przez Jego krew. Bogactwo i przepych pociąga ludzką duszę i często odwraca uwagę od prawdziwego celu życia.
Diabeł jest bardziej uzurpatorem, niż rzeczywistym władcą ziemskich królestw. Jedyne, co mógłby teraz osiągnąć, to uczynić z Jezusa politycznego, militarnego Mesjasza, jakiego oczekiwała większość ówczesnych Żydów.
Bóg jest wystawiany na próbę kiedy człowiek lekkomyślnie mówi o tym, że miłuje Boga, a nie jest gotowy zaryzykować życia dla Niego lub wyrzec się jakiegoś bogactwa. Jezus został ukazany jako ten, który miłuje Boga doskonale.
Zwycięstwo Jezusa w próbie duszy jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duszy ludzkiej.

    Próba ducha Jezusowego rozpoczęła się od wykorzystywania obietnicy Boga do innego celu niż się odnosiła. Aniołowie ochroniliby Syna Bożego w rzeczywistej potrzebie, ale nie w samobójczym skoku ze szczytu świątyni.
Obietnice Boga nie są przeznaczone do dowolnego stosowania. Nie są też przeznaczone po to, by człowiek wymuszał ich stosowanie przez Stwórcę.
Diabeł cytuje tutaj fragment Psalmu 91 wyrywając go z kontekstu, daje do zrozumienia, że opieka aniołów dotyczy wszystkich wydarzeń, które spotykają wiernego sługę Bożego, lecz Psalm nie zachęca do poszukiwania niebezpieczeństw.
Zwycięstwo Jezusa w próbie ducha jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duchowych, stosowania słowa Bożego do celu, dla którego zostało przeznaczone.

    Ewangelia Łukasza, podobnie jak pozostałe ewangelie umieszcza tu początek działalności misyjnej Jezusa. Zanim Jezus wyruszy do Galilei sprawdza swoją gotowość do pełnienia służby Ojcu, która zakończy się odrzuceniem i śmiercią.

    Od zwycięskiego Jezusa diabeł odstąpił. diabeł. Jezus pozostanie napełniony Duchem i Jego w mocy wypełni zamiary Ojca w niebie. Uczniowie otrzymali wzór życia w Duchu Świętym.

    Jezus zwyciężył próby, osiągając dojrzałość w dziedzinie zaspokajania potrzeb. Jest przygotowany do służby misyjnej, do wypełnienia zadania jakie otrzymał od Ojca. Wkrótce poznają Go mieszkańcy Galilei.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53