Łk 24,46-53
46 Powiedział im: "Tak właśnie jest napisane, że Mesjasz ma doznać cierpień i trzeciego dnia powstać z martwych; 47 że ogłoszone ma zostać w Jego imieniu wszystkim narodom nawrócenie dla odpuszczenia grzechów. Zaczynając od Jeruzalem, 48 wy będziecie świadkami tych rzeczy. 49 A oto ja posyłam do was ową Obietnicę mojego Ojca. Wy teraz zostańcie w tym mieście, dopóki nie przywdziejecie mocy z wysokości". 50 Wyprowadził ich poza [mury] aż pod Betanię. Tam podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. 51 I właśnie wtedy, kiedy ich błogosławił, odłączył się od nich i zaczął się unosić ku niebu. 52 Oni pokłonili się Mu i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. 53 Przez cały czas przebywali na terenie świątyni i wielbili Boga.
 
Komentarz
    Uczniowie Jezusa, którzy w drodze do Jerozolimy nie pojmowali tego, co On zapowiadał w związku ze śmiercią i zmartwychwstaniem, teraz po wyjaśnieniu Pism przez Jezusa już rozumieli. Teraz są lepiej przygotowani do służby, niż wtedy, kiedy zostali wysłani przez Jezusa do pierwszej samodzielnej podróży misyjnej.

    Łukasz, przedstawiając Wielkie Posłannictwo Misyjne wyjaśnia treść ewangelii, która będzie głoszona na całym świecie, we wszystkich narodach. Podstawową treścią ewangelii jest zbawienie jakie ofiaruje Bóg każdemu człowiekowi, który uwierzy w Jezusa Chrystusa. Zbawienie człowieka pochodzi z przekonania, że Jezus, Syn Boży umarł za wszystkie grzechy ludzi, i odpuszcza je każdemu kto wierzy. Bóg oczekuje od każdego człowieka, który przyjmie ten dar, umiłowania Go i naśladowania Jego Syna.

    Ewangelię jako pierwsi mają usłyszeć mieszkańcy Jerozolimy, oni byli świadkami śmierci Jezusa, oni pierwsi powinni usłyszeć o Jego zmartwychwstaniu.

    Obecni na spotkaniu z Jezusem uczniowie, mężczyźni i kobiety, Jedenastu i wszyscy pozostali będą Jego świadkami. Staną na straży ewangelii, którą poznali, aby nikt nie zaczął głosić ewangelii innej od tej, którą Jezus wyjaśnił podczas tego spotkania.

    Ewangelię zaczną głosić po otrzymaniu Ducha Świętego. Jezus musi wstąpić do Ojca, aby w Jego miejsce został posłany Duch Chrystusowy, Duch Święty.

    Misja zbawcza, ratunkowa, ocalająca Jezusa Chrystusa, Syna Bożego na ziemi została zakończona. Jezus jako zwycięzca świata, grzechu, szatana, śmierci, jako Dawca życia i źródło wiecznej nadziei, jako Pan i Zbawca, wraca do Ojca, by powrócić jako Duch Chrystusowy, Boży, Święty obecny odtąd w każdym z wierzących oraz we wspólnocie Kościoła.

    Misję kontynuują Jego uczniowie. On Pan i Zbawca będzie dla nich wzorem i mocą. Oni teraz już pokonali wątpliwości, jakie rodziły się w nich pod wpływem przeciwników Jezusa, dlatego bez trudności wracają do świątyni, gdzie tam powstaje Kościół Chrystusowy, Boży, apostolski. Ci ludzie nazwani później chrystusowymi, chrześcijanami, czyli związanym z Mesjaszem i przynależącymi do Chrystusa, tam w tym miejscu wielbią Boga w nowy sposób: wywyższają Ojca i Syna i Ducha Świętego.

    Dzieje Apostolskie potwierdzają opisany tu sposób głoszenia i treść ewangelii. Paweł w synagodze w Tesalonice „wyjaśniał im i dowodził: "Mesjasz miał cierpieć i powstać z martwych", oraz: "Ten, którego ja wam głoszę, Jezus, jest Mesjaszem". Niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, podobnie wielka liczba czcicieli spośród pogan i niemało wpływowych kobiet”

    Ewangelia według św. Łukasza rozpoczyna się opisem ludzi uwielbiających Boga Zbawiciela, jako dojrzały owoc wiary ludzi pierwszego przymierza Boga z ludem izraelskim. Kończy się opisem uczniów Jezusa, którzy uwielbiają Boga na początku drogi zmierzającej do ludzi ze wszystkich narodów.
   
Łk 1,5-25  Łk 1,26-38  Łk 1,39-56  Łk 1,39-45  Łk 1,46-56  Łk 1,57-66  Łk 1,57-66.80  Łk 1,67-79  Łk 2,16-21  Łk 2,22-35  Łk 2,22-40  Łk 2,33-35  Łk 2,36-40  Łk 2,41-52  Łk 3,1-6  Łk 3,10-18  Łk 4,1-13  Łk 4,24-30  Łk 4,31-37  Łk 4,38-44  Łk 5,1-11  Łk 5,17-26  Łk 5,27-32  Łk 5,33-39  Łk 6,1-5  Łk 6,6-11  Łk 6,12-19  Łk 6,17. 20-26  Łk 6,20-26  Łk 6,27-38  Łk 6,36-38  Łk 6,39-45  Łk 6,39-42  Łk 6,43-49  Łk 7,1-10  Łk 7,11-17  Łk 7,18-23  Łk 7,24-30  Łk 7,36-50 . 8,1-3  Łk 8,1-3  Łk 8,4-15  Łk 8,16-18  Łk 8,19-21  Łk 9,7-9  Łk 9,11-17  Łk 9,18-24  Łk 9,18-22  Łk 9,22-25  Łk 9,28-36  Łk 9,43-45  Łk 9,46-50  Łk 9,51-56  Łk 9,51-62  Łk 9,57-62  Łk 10,1-12.17-20  Łk 10,1-9  Łk 10,13-16  Łk 10,17-24  Łk 10,21-24  Łk 10,25-37  Łk 10,38-42  Łk 11,1-13  Łk 11,1-4  Łk 11,5-13  Łk 11,14-23  Łk 11,27-28  Łk 11,29-32  Łk 11,37-41  Łk 11,47-54  Łk 12,1-7  Łk 12,8-12  Łk 12,13-21  Łk 12,32-48  Łk 12,35-40  Łk 12,39-48  Łk 12,49-53  Łk 12,54-59  Łk 13,1-9  Łk 13,10-17  Łk 13,18-21  Łk 13,22-30  Łk 13,31-35  Łk 14,1.7-14  Łk 14,12-14  Łk 14,25-33  Łk 15,1-32  Łk 15,1-10  Łk 15,1-3.11-32  Łk 15,3-7  Łk 16,1-13  Łk 16,1-8  Łk 16,9-15  Łk 16,19-31  Łk 17,1-6  Łk 17,5-10  Łk 17,7-10  Łk 17,11-19  Łk 17,20-25  Łk 17,26-37  Łk 18,1-8  Łk 18,9-14  Łk 18,35-43  Łk 19,1-10  Łk 19,11-28  Łk 19,41-44  Łk 19,45-48  Łk 20,27-40  Łk 20,27-38  Łk 21,5-19  Łk 21,5-11  Łk 21,12-19  Łk 21,20-28  Łk 21,25-28.34-36  Łk 21,29-33  Łk 21,34-36  Łk 22,14 - 23,56  Łk 23,35-43  Łk 23,44-53 - 24,1-6  Łk 24,13-35  Łk 24,35-48  Łk 24,46-53