J 1,43-51
43 Nazajutrz postanowił iść do Galilei i spotkał Filipa. Jezus mu powiedział: "Pójdź za mną". 44 A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. 45 Filip odszukał Natanaela i rzekł mu: "Spotkaliśmy Tego, o którym w Prawie napisał Mojżesz, a także Prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu". 46 Natanael mu odrzekł: "Czy może być coś dobrego z Nazaretu?" A Filip mu na to: "Chodź i zobacz". 47 Zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do Niego, i tak o nim powiedział: "Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu". 48 Natanael zapytał Go: "Skąd mnie znasz?" Jezus odpowiadając rzekł mu: "Widziałem ciebie pod figowcem, nim cię Filip zawołał". 49 Na to Natanael powiedział: "Rabbi, Ty jesteś Synem Boga, Ty Królem jesteś Izraela!" 50 A Jezus w odpowiedzi rzekł mu: "Czy wierzysz, bo ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz". 51 I jeszcze mu rzekł: "O tak, zapewniam was: zobaczycie, jak niebo się otwiera i jak aniołowie Boży wstępują i zstępują na Syna Człowieczego".
 
Komentarz
    Następnego dnia Jezus postanowił wrócić do Galilei. Spotkał On Filipa. Nie wiemy kiedy Filip uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, ale stał się jego czwartym uczniem według pierwszego rozdziału ewangelii św. Jana.
Filip złoży czwarte świadectwo w tym rozdziale.

    Filip poszukuje Natanaela, by zaświadczyć o Jezusie. On już wie: „Spotkaliśmy Tego, o którym w Prawie napisał Mojżesz, a także Prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu".

    Natanael poszukiwał prawdy. Nie spodziewał się, że pozna ją od kogoś pochodzącego z miejscowości Nazaret. Znalezienie prawdy jest trudne dla kogoś kto kieruje się uprzedzeniami. "Nazaret było stosunkowo małe i nieznane, liczyło jedynie od tysiąca sześciuset do dwóch tysięcy mieszkańców."

    Natanael umie rozpoznać Mesjasza, zna wiele proroctw mesjańskich. Należy do tych ludzi, którzy oczekują na wypełnienie się obietnic Boga. Natanael jest wzorem Izraelity, bowiem przychodzi do Jezusa, zamiast go odrzucić, jak to czyniło wielu Żydów.

    Aby uwierzyć nie zawsze trzeba wiele wiedzieć. Można być, tak jak Natanael, poruszonym wypowiedzią Jezusa, z której wynika, że On wie, pod jakim drzewem stał Natanael w chwili spotkania z Filipem, chociaż tego drzewa nie było widać z miejsca, w którym przebywał Jezus.

    To przekonało Natanaela i uwierzył, że Jezus jest Synem Boga i Królem Izraela. Natanael złożył piąte świadectwo relacjonowane w 1 rozdziale ewangelii według św. Jana.

    Ponieważ Filip i Natanael uwierzyli, zobaczą jeszcze więcej, nawet otwierające się niebo i aniołów zstępujących na Syna Bożego.

    Szybko odnaleźli się ludzie, którzy posiadali wiarę Abrahama i oczekiwali na wypełnienie obietnic Bożych. Oni stali się uczestnikami tego, na co oczekiwały wszystkie pokolenia potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg przyprowadził ich do Jana Chrzciciela, a Jan do Jezusa.

    Jezus ma już pięciu uczniów. Z nimi udaje się do Galilei.