Mk 16,9-15
9 Kiedy zmartwychwstał rano, w pierwszym [dniu] tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wcześniej usunął siedmiu demonów. 10 Ona pośpieszyła powiadomić tych, którzy z Nim byli, smutnym teraz i płaczącym. 11 Gdy usłyszeli, że żyje i że był przez nią widziany, nie uwierzyli. 12 Ukazał się potem w odmienionej postaci dwom z nich, gdy szli, podążając na wieś. 13 Wrócili wtedy i opowiedzieli reszcie. Lecz również im nie uwierzyli. 14 A później ukazał się samym Jedenastu, gdy byli przy stole. Zganił ich za niewiarę i upór, że nie uwierzyli tym, którzy Go oglądali zmartwychwstałego. 15 I rzekł im: "Idźcie na cały świat i ogłoście ewangelię każdemu stworzeniu.
 
Komentarz
    Uczniowie pozostają jeszcze pod wpływem nauczania synagogalnego na temat powszechnego zmartwychwstania. Nigdy nie usłyszeli tam o zmartwychwstaniu indywidualnym. Nie wierzą więc Marii Magdalenie. Inną przyczyną mogły być uprzedzenia wobec wypowiedzi kobiet. Świadectwo kobiety nie było uważane za wiarygodne ani w sądzie, ani dla nauczycieli religijnych.

    Co ujawniło się od pierwszych godzin po znalezieniu pustego grobowca? Pojawił się brak zaufania do innych wierzących, objawiła się niewiara jako rozczarowanie, niepewność losu. Otrzymali lekcję: jeśli nie uwierzyli tym, którym powinni ufać, to co zrobią kiedy nie będą im ufać ludzie obcy i nieznajomi.

    Jezus pokazał ich niedojrzałość, bo nie ufają innym uczniom spoza grona Jedenastu, kobietom i mężczyznom.

    Pomimo tego upomnienia ze strony Jezusa, On potwierdza, że uwierzyli, kiedy sami Go zobaczyli. Nie mają racji współcześni krytycy, którzy twierdzą, że pierwsi uczniowie mieli na myśli jedynie duchowe doświadczenie zmartwychwstania. Przeciwnie w Nowym Testamencie “zmartwychwstanie" oznacza cielesne powstanie z martwych i nic innego. Jeśli zmartwychwstanie byłoby tylko duchowym doświadczeniem, nikt nie prześladowałby za to uczniów.

    Nie mają jednak czekać na jakąś inną dogodną chwilę, czy czas w którym nie będzie sprzeciwu wobec ewangelii.

    Teraz powinni rozpocząć dzieło Boże na całym świecie. Widzieli dzieło Jezusa, zobaczyli jak On głosił ewangelię im i wielu innym ludziom w Galilei, Judei, Jerozolimie, Samarii.