Mk 1,40-45
40 Zbliżył się tam do Niego trędowaty, błagał Go, klękał na kolana i mówił do Niego: "Jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić". 41 Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział mu: "Chcę, stań się czysty". 42 Z miejsca trąd go opuścił i stał się czysty. 43 I zaraz surowo mu nakazując, oddalił go. 44 Powiedział mu jeszcze: "Uważaj, nikomu o niczym nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za oczyszczenie złóż na ofiarę to, co nakazał Mojżesz. [Będzie] dla nich świadectwem". 45 On tymczasem zaczął po odejściu publicznie rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu, tak że [Jezus] nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz w miejscach odosobnionych. Mimo to przychodzono do niego ze wszystkich
 
Komentarz
    Zakończył się Dzień Mesjański w Kafarnaum, dzień w którym Jezus objawił się Mesjaszem, Synem Bożym, a uczniowie zobaczyli na czym może polegać bycie "rybakami łowiącymi ludzi". Synagogi zapełniały się w dzień targowy i w szabat, oraz późnym popołudniem i wczesnym wieczorem gdy robotnicy skończyli swoją pracę. Jezus odwiedza synagogi w Galilei i ogłasza tam wypełnianie się obietnic mesjańskich.

    Podczas tej podróży misyjnej uzdrowiony został człowiek trędowaty.
Człowiek chory na trąd, który klęcząc wyznał wiarę w moc Jezusa do Jego uleczenia, najlepiej wiedział ilu ludzi chciało go dotąd uleczyć, lecz nie potrafiło oraz ilu ludzi wypowiadało nad nim puste magiczne zaklęcia. Wielu ludzi gromadziło się u gorących źródeł, które miały usuwać cielesne dolegliwości. Jezus uzdrawiał bez powszechnych u pogan magicznych zaklęć, bo wszystko czynił w mocy Ducha Świętego.

    Trąd to odrażająca choroba skóry, w przypadku której Prawo nakazywało kwarantannę i oddzielenie chorego od reszty społeczności. Wielu nauczycieli religijnych przypisywało trąd grzechom człowieka, który został nim dotknięty, na przykład z powodu skąpstwa.

    W Księdze Kapłańskiej można znaleźć opisy różnych chorób skóry oraz sposobów ich określania przez kapłanów. Prawo określało ofiary składane w przypadku wyleczenia z trądu oraz zadania kapłana. Jezus posyłając człowieka uleczonego do kapłana wypełnił Prawo.

    W ewangelii według św. Marka Jezus często zakazuje ludziom uwolnionym od demonów, demonom, a teraz człowiekowi uleczonemu z trądu, mówienia kim On jest i opowiadania o tym, co się stało. Wielu postępuje wbrew temu zakazowi.

    Czy są nieposłuszni Temu, który ich uzdrowił? Czy Jezus naprawdę chciał ukryć swoją tożsamość Syna Bożego, jak to często pokazuje ewangelia według św. Marka?

    Podsumowanie Marka wskazuje na to, że opowiadanie ludzi uzdrowionych wzmagały wrogość przeciwników Jezusa, "tak że nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz w miejscach odosobnionych."

    Przyczynę ostrożności Jezusa wyjaśni treść sporów, które opisze Marek w dalszej części ewangelii.