Mk 16,15-18
15 I rzekł im: "Idźcie na cały świat i ogłoście ewangelię każdemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, otrzyma wyrok skazujący. 17 Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą: w imię moje demonów usuwać będą, językami mówić będą nowymi, 18 węże brać będą do rąk i choćby coś śmiertelnie trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce położą i oni dobrze czuć się zaczną".
 
Komentarz
    Na końcu Ewangelii według świętego Marka czytamy, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus mówił o przyszłej roli tych osób, które widziały Jezusa po śmierci na powrót żywym. Po upomnieniu Jedenastu apostołów za upór i nie danie wiary tym, którzy Go oglądali zmartwychwstałym, potwierdził ich posłannictwo misyjne.

    Ewangelista Marek opisał wcześniejsze wysłanie Dwunastu apostołów po dwóch w celu głoszenia Ewangelii i nabycia doświadczenia misyjnego.
A po zmartwychwstaniu są oni przygotowywani do przyszłej służby.

Ewangelia ma być ogłoszona każdemu człowiekowi. Ewangelia jest dobrą wiadomością dla każdego człowieka, który potrzebuje Bożego zbawienia.

    Wielki nakaz misyjny w relacji ewangelisty św. Marka zwraca uwagę na skutek głoszenia ewangelii. Tym skutkiem jest zbawienie. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w treść ewangelii, zgodzić się z nią i odwrócić się od tego, co było złe w dotychczasowym życiu i wyznać to wobec tych, którzy już wcześniej uwierzyli przyjmując chrzest.

    Zbawienie posiada trzy znaczenia w Nowym Testamencie. W pierwszym znaczeniu osiągnięte zbawienie obejmuje wszystkie skutki śmierci Syna Bożego jak pojednanie, przebłaganie, usprawiedliwienie i odkupienie. Jako skutek zbawienia wierzący otrzymuje dar Ducha Świętego.
Drugie znaczenie zbawienia – odnosi się do uświęcenia duszy w Duchu Świętym, a trzecie znaczenie obejmuje między innymi zmartwychwstanie ciała. W pierwszym, znaczeniu zbawienie się dokonało, w drugim dokonuje, w trzeci dokona. Zbawiony jest duch, zbawiana dusza, będzie zbawione ciało.

    Przeciwnym do zbawienia jest potępienie, wyrok skazujący z powodu braku wiary, który może usunąć uwierzenie w Jezusa Chrystusa przed końcem życia każdego człowieka.

    Tak jak przed śmiercią Jezusa uczniowie i wielu innych ludzi doświadczyło już mocy Boga, tak samo wielu ludzi, którzy uwierzą w Jezusa po Jego zmartwychwstaniu zostanie ochronionych, Bóg będzie się nimi posługiwał w życiu wielu ludzi, przez co objawi się chwała Boga w świecie

    Tam, gdzie będzie głoszona i przyjmowana ewangelia, tam Bóg będzie czynił znaki i cuda. Potwierdzają to zdarzenia opisane w Dziejach Apostolskich i innych Pismach Nowego Testamentu.