Mk 12,1-12
1 Wtedy zaczął mówić do nich w przypowieściach: "Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył [ją] murem, wydrążył cysternę i zbudował wieżę. Potem wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. 2 Gdy nadszedł właściwy czas, wysłał sługę do tych rolników, aby odebrał część plonów winnicy. 3 Oni tymczasem pochwycili go, pobili i odesłali z niczym. 4 Wysłał drugi raz do nich innego sługę, to temu poranili głowę i znieważyli go. 5 Wysłał jeszcze innego, zabili go. I tak wielu innych, a oni jednych pobili, innych zabili. 6 Miał jeszcze jednego - umiłowanego syna. Wysłał go do nich na końcu mówiąc: "Mojego syna uszanują". 7 Ci jednak rolnicy powiedzieli sobie: "To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a majątek będzie nasz". 8 Porwali go więc, zamordowali i wyrzucili poza winnicę. 9 Co zatem zrobi właściciel winnicy? - Wróci i tych rolników skaże na zagładę, a winnicę wydzierżawi innym. 10 Czy nie czytaliście tych słów Pisma: "Ten właśnie kamień, którym budujący wzgardzili, stał się głowicą węgła? 11 Od Pana on pochodzi i w naszych oczach jest godny podziwu"". 12 Próbowali zatem Go pojmać, bo zrozumieli, że przeciwko nim opowiedział tę przypowieść, lecz przestraszyli się tłumu. Zostawili Go i odeszli.
 
Komentarz
    Jezus przybył do Jerozolimy witany przez uczniów. Pozytywna reakcja mieszkańców miasta wywołała wzburzenie arcykapłanów i uczonych w Piśmie, którzy zapytali Jezusa: "Jaką władzą to czynisz? Kto taką władzę Ci dał?" W odpowiedzi usłyszeli kilka pytań skierowanych do nich oraz jedną odpowiedź w formie przypowieści o przedsiębiorcy, który założył winnice i produkował wino. Następnie wydzierżawił gospodarstwo rolnikom i wyjechał.

    O ile nie było innej umowy to zwyczajowo dzierżawczy płacili 25 % rocznego dochodu. Przez trzy lata właściciel nie otrzymał swoich należności.

    Wysłani przez niego pracownicy zostali przez dzierżawców pobici, obrzuceni kamieniami i pozbawieni życia.

    Dzierżawcy dosyć szybko postanowili przejąć cudzy majątek. Ale właściciel wróci i zaprowadzi porządek. Przestępcy poniosą karę, a inni, uczciwi dzierżawcy dostaną pracę.

    Winnica w przypowieściach obrazuje Izrael. Stosunek do Jezusa podzielił Izrael na tych, którzy w Niego uwierzyli, i tych którzy Go odrzucili, najpierw potępiali, potem postanowili go zatrzymać i zabić.

    Wierzący w Jezusa będą bardzo potrzebni po upadku autorytetu tych ludzi, którzy teraz uważają się za przywódców religijnych Izraela, a zostali wyznaczeni przez Boga jedynie na nadzorców Jego winnicy.

    Kapłani i jako przywódcy religijni i nauczyciele Prawa wywodzący się ze środowiska faryzeuszów, to w Nowym Testamencie „Żydzi", określona wąska grupa społeczna, w odróżnieniu od „Judejczyków", czyli całego narodu izraelskiego.

    Mieli służyć Bogu, ale przejęli Jego Prawo i Jego lud na swoją własność. Odrzucili wzór wiary i sprawiedliwość Abrahama oraz duchowy sens Prawa Bożego i jego sługę Mojżesza. W historii Izraela zgładzono wielu proroków posłanych do niego przez Boga. Słuchacze Jezusa wiedzieli, że ich przywódcy służą raczej samym sobie niż Bogu.

    Jezus włączył do przypowieści dialog, by po pytaniu: „Gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami?", twarda w wymowie odpowiedź padła z ust arcykapłana lub faryzeusza.

    Przypowieść została przez słuchaczy zrozumiana poprawnie. Przywódcy religijni pobłądzili, rozbili się w zetknięciu z Jezusem. Mesjasz okazał się kimś innym, niż ten oczekiwany przez nich. Postanowili zabić kogoś, kto nie daje powodu do utrzymania ich iluzorycznej władzy. Jezus, jako „kamień węgielny" lub „głowica węgła" nowej świątyni, zagraża arystokracji żydowskiej.

    Bóg wybrał kamień, który odrzucili budowniczowie i może ich zastąpić innymi ludźmi. Wierzący w Jezusa Judejczycy i poganie w królestwie Bożym objawią wiarę, miłość, wierność, posłuszeństwo i dojrzałość. Zanim to się stanie musi wydarzyć się to, co w przypowieści osiągnęło punkt kulminacyjny: zostanie zabity Syn Boży.

    Arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi odeszli od Jezusa. Wkrótce wyślą inną grupę swoich zwolenników, aby zrobili to, czego im się nie udało uczynić