Mk 9,38-40
38 Odezwał się do Niego Jan: "Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak w Twoje imię usuwa demony. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodził z nami". 39 Jezus rzekł: "Nie zabraniajcie mu. Nie ma takiego, kto by uczynił cud w moje imię i zaraz by o mnie potrafił źle mówić. 40 Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie.
 
Komentarz
    Jezus już dwa razy powiedział uczniom o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Uczniowie wykazali niedawno bezradność wobec choroby, sprzeczali się o to, kto z nich jest najważniejszy. Uczniowie skupili się na sobie i swojej roli, nie zrozumieli, że ich rola nie może nigdy zostać oddzielona od roli Jezusa Chrystusa.

    Uczniowie nie dopuszczają myśli, że Jezus może zostać zabity na mocy wyroku przywódców religijnych i narodowych. Uważają również, że tylko oni mają prawo do posługiwania się mocą Boga w celu uzdrawiania ludzi i uwalniania ich od mocy złych duchów.

    Jan skarży się na kogoś, kto nie należy do grona uczniów i usuwa demony w imię Jezusa. Jan myśli, że uczniowie mają wyłączność na dysponowanie mocą uzdrawiania i usuwania demonów.

    Jan nie zrozumiał roli znaków i cudów w objawianiu pochodzenia i posłannictwa Jezusa. Jezus nie jest lekarzem, lecz Synem Boga posłanym w celu objawienia Boga w świecie.

    Uczniowie, którzy niedawno nie potrafili wypędzić ducha nieczystego, posługując się imieniem Jezusa, krytykują jednego z „tych małych", który działając w Jego imieniu wypędza duchy nieczyste. Spory o jakieś szczegóły powodowały, że inny uczeń Jezusa nie chciał przyłączyć się do pozostałych uczniów Jezusa.

    Nie wystarczy znajomość imienia Jezusa, lecz potrzebna jest wiara do czynienia cudów w Jego imię.

    Wypowiedź Jezusa: „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami" w innym tłumaczeniu: „Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie” może być przysłowiem. Jezus wykorzystuje je, by przekazać uczniom swoją myśl na temat jedności.

    Jezus rozumie jedność inaczej niż Jan. Nie musi to być jedność typowa dla ich kultury judaistycznej, oparta na legalizmie religijnym, ale jedność w wierze. Jest to jedność ludzi ufających Bogu, przed jednolitością preferowaną przez faryzeuszy

    Jezus tworzy podstawy nowej kultury: Ludzie związani wiarą z Jezusem, związani są z Ojcem w Jego królestwie. Z Ojcem i Jezusem związani są przez wiarę również ci, o których Jan myśli, że są małymi. Jezus ostrzeże uczniów, aby nie gorszyli małych, bo oni wierzą również wierzą w Niego.