Mk 1,12-15
12 Zaraz potem ten Duch odwołał Go na pustkowie. 13 Był na pustkowiu przez czterdzieści dni, kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali Mu. 14 A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold ewangelii Boga. 15 Mówił: "Czas się wypełnił. Już blisko jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie".
 
Komentarz
    Od początku ewangelii Marek przedstawia Jezusa jako herolda Bożej ewangelii. Jako herold podaje do wiadomości, ogłasza, obwieszcza słowo Boga, Jego plany, zamiary i postanowienia o sposobie uzyskania zbawienia wiecznego. Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie dał swojemu ludowi.

    Krótki opis zatrzymania się Jezusa na pustkowiu ukazany przez Marka nie zawiera szczegółów podanych przez Mateusza i Łukasza. Marek nie opisuje przebiegu próby nazywanej pokusą, lecz zwraca uwagę na opiekę Boga, Jego troskę i miłość wobec swojego Syna, który dobrowolnie stał się człowiekiem, zachowując Bóstwo.

    Marek podaje szczegóły pomijane przez Mateusza i Łukasza: „Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny”; oraz „a aniołowie usługiwali Mu”. Aniołowie wskazują na Bożą ochronę, opiekę i bezpieczeństwo Jezusa wśród dzikich bestii.

    Tym który próbuje Jezusa jest dla Marka zły duch szatan, przeciwnik Boga i wszystkiego, co Boże. Łukasz pokazuje, że Jezus poddaje swoje człowieczeństwo próbie dokonanej przez diabła, złego ducha oszczercę, intryganta, kłamcę.

    Próba zmierza do ukazanie pełni człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Poddany tym samym próbom, jakim poddawany jest każdy człowiek. Zwycięża w mocy Ducha, aby Jego naśladowcy posiadali wzór życia w Duchu Świętym. Przeciwwagą złego ducha jako diabła i jako szatana jest Boży Duch Święty.

    Po krótkim opisie próby Jezusa dokonanej przez szatana, teraz zwięzłe podsumowanie tego, co wypełniło czas służby Jezusa w Galilei.

    Po aresztowaniu Jana Chrzciciela, Jezus wrócił do Galilei, zamieszkał w Kafarnaum, które wybrał na siedzibę swojej służby. Spotykał jego mieszkańców w synagodze, przy pracy nad brzegiem jeziora i w ich domach. Wzywał do nawrócenia, ogłaszał im obwieszczenie o bliskim udostępnieniu zbawienia, bo Mesjasz jest już wśród nich obecny. Wszyscy ludzie powinni zwrócić się ku Bogu i uwierzyć w dobrą nowinę, że Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie im daje.

    Nawrócenie w Nowym Testamencie oznacza odwrócenie się od błędnego sposobu myślenia lub złego postępowania. Odnosi się do odwrócenia się od życia obojętnego lub wrogiego wobec Boga. Spośród tak nawróconych ludzi Jezus wybierze pierwszych uczniów.