Mt 1,1-17
1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i jego braci, 3 a Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar, a Fares zrodził Ezroma, a Ezrom zrodził Arama, 4 a Aram zrodził Aminadaba, a Aminadab zrodził Naassona, a Naasson zrodził Salmona, 5 a Salmon zrodził Booza z Rachab, a Booz zrodził Jobeda z Rut, a Jobed zrodził Jessego, 6 a Jesse zrodził Dawida, króla. A Dawid zrodził Salomona z [żony] Uriasza, 7 a Salomon zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiasza, a Abiasz zrodził Azafa, 8 a Azaf zrodził Jozafata, a Jozafat zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozjasza, 9 a Ozjasz zrodził Joatama, a Joatam zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechiasza, 10 a Ezechiasz zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amosa, a Amos zrodził Jozjasza, 11 a Jozjasz zrodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 12 A po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz zrodził Salatiela, a Salatiel zrodził Zorobabela, 13 a Zorobabel zrodził Abiuda, a Abiud zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora, 14 a Azor zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achima, a Achim zrodził Eliuda, 15 a Eliud zrodził Eleazara, a Eleazar zrodził Mattana, a Mattan zrodził Jakuba, 16 a Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. 17 Wszystkich zatem pokoleń [jest]: od Abrahama do Dawida pokoleń czternaście, i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń czternaście, i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń czternaście.
 
Komentarz
    Rozpoczynamy czytanie Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Bogu i Królu Izraela którego imię oznacza
"Bóg jest zbawieniem"

    Ewangelia według św. Mateusza rozpoczyna się od przedstawienia dojrzałego owocu przymierza zawartego między Bogiem a Izraelem. Tym owocem są ludzie, którzy zaufali Bogu tak jak Abraham. Poznawali i uwielbiali Go, Jemu służyli.
Mateusz najpierw przedstawił listę ludzi, których Bóg włączył do swojego planu zbawienia. Mateusz przedstawia ludzi, których związała obietnica Boga.

    Rodowody dokumentowały pochodzenie człowieka, zaświadczając, że on jest prawdziwym Izraelitą. Rodowody mogły również pełnić rolę ogniw łączących główne postacie dziejów. Ewangelia Mateusza łączy Jezusa z opowiadaniami o patriarchach, z królewską linią Dawida i deportacją babilońską.
Nawet po zniszczeniu świątyni w 70 r. dowody Jego Dawidowego pochodzenia były na tyle wiarygodne, że niektórzy z Jego krewnych mieli problemy z rzymską władzą. Zapiski rodowodowe dotyczące ważnych rodów, przynajmniej w postaci fragmentarycznej, były przechowywane w świątyni.

    Rodowody przypominały Żydom o suwerenności Bożego działania polegającego na łączeniu małżonków i zapewnianiu potomstwa.

    W starożytnych rodowodach zwykle nie odnotowywano kobiet, lecz Mateusz wymienia cztery, a trzy z nich były pogankami. Ewangelista pomija takie wielkie postacie kobiece tradycji żydowskiej jak Sara, Rebeka, Lea i Rachela. W ten sposób za pomocą tekstów Starego Testamentu daje do zrozumienia, że Bóg zawsze planował misję skierowaną do wszystkich narodów.

    W krótkiej wersji rodowodu: "Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama", Syn Boży jako człowiek jest potomkiem króla Dawida, a jako Bóg jest wypełnieniem obietnic, które otrzymał Abraham.
Określenie „syn Abrahama" oznaczało naród żydowski w ogóle. Mateusz rozpoczyna więc od przypomnienia, że Jezus jest Izraelitą. Jest w pełni człowiekiem.

    Dłuższa lista rodowodu rozwija linię od Abrahama do Józefa narzeczonego Marii. Bóg wybrał tych ludzi, aby w osobie Jezusa Chrystusa skupiły się wszystkie zapowiedzi mesjańskie. Abraham był dla nich wszystkich wzorem wiary i posłuszeństwa Bogu.

     Józef, narzeczony Marii jest ostatnim ogniwem rodowodu. Jezus jest prawowitym królem Izraela, jako człowiek i jako Bóg.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20