Mt 4,1-11
1 Wtedy Jezus został przez Ducha wyprowadzony na pustkowie, by poddał się próbie ze strony diabła. 2 Kiedy już pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł głód. 3 Kusiciel przystąpiwszy powiedział do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem". 4 On w odpowiedzi rzekł: "Jest napisane: "Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga"". 5 Wziął Go wówczas diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. 6 Powiedział Mu: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: "Swoim aniołom da co do Ciebie nakaz i na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził swojej nogi o kamień"". 7 Rzekł mu Jezus: "Lecz jeszcze jest napisane: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twojego"". 8 Z kolei wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał Mu wszystkie królestwa świata i ich przepych 9 i powiedział Mu: "Dam ci to wszystko, jeśli upadłszy pokłonisz się mi". 10 Na to Jezus mu odpowiedział: "Odejdź, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu twojemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył"". 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a podeszli aniołowie i usługiwali Mu.
 
Komentarz
    Nad Jordanem Jezus został objawiony Janowi Chrzcicielowi i jego uczniom jako Syn Boga i Mesjasz napełniony Duchem Świętym.

    Rozpoczynając misję Mesjasza w Izraelu, Jezus poddał swoją ludzką naturę próbie ze strony diabła. Próba nie jest pokusą do jakiegoś grzechu. Próba zmierza do odciągnięcia Jezusa od wypełnienia Jego misji w świecie. Ludzie potrzebują zbawienia Bożego, potrzebują też wiele innych rzeczy.

    Próbę Jezusa przeprowadza w spolszczonej nazwie diabeł, etymologicznie oszczerca. To zbuntowany anioł oczerniający, obmawiający Boga i ludzi. Zna prawdę, lecz kłamie.
Taka próba nie jest pokusą i nie zostało tu użyte słowo pokusa, kuszenie Jezusa do występku.

    Mateusz opisuje przebieg próby ciała, duszy i ducha Jezusa, jego ziemskiej, ludzkiej natury. Próbie poddał się napełniony Duchem Syn Boga, próbie zostało poddane Jego całe człowieczeństwo.

    Próba ciała rozpoczęła się od postu i odczucia głodu. Diabeł nie chce, aby w świecie objawił się Syn Boży. Chce zająć Jezusa produkcją chleba z kamieni. Moc Boga będzie się ujawniać w uzdrowieniach i cudach oraz w potędze słowa Bożego. Przynajmniej dwa razy zostanie rozmnożony chleb.
Zwycięstwo Jezusa w próbie ciała jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb materialnych.

    Próba ducha Jezusowego rozpoczęła się od wykorzystywania obietnicy Boga do innego celu niż się odnosiła. Aniołowie ochroniliby Syna Bożego w rzeczywistej potrzebie, ale nie w samobójczym skoku ze szczytu świątyni.

    Obietnice Boga nie są przeznaczone do dowolnego stosowania. Nie są też przeznaczone po to, by człowiek wymuszał ich stosowanie przez Stwórcę.
Diabeł cytuje tutaj fragment Psalmu 91 wyrywając go z kontekstu, daje do zrozumienia, że opieka aniołów dotyczy wszystkich wydarzeń, które spotykają wiernego sługę Bożego, lecz Psalm nie zachęca do poszukiwania niebezpieczeństw.
Zwycięstwo Jezusa w próbie ducha jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duchowych, stosowania słowa Bożego do celu, dla którego zostało przeznaczone.

    Próba duszy rozpoczęła się od pokazania własności diabła, ziemskich królestw i ich bogactwa, przepychu oraz poddanych.

    Jezus rozpoczyna służbę w celu zbawienia wszystkich ludzi poddanych szatanowi. Próba polega na tym, czy Jezus wybierze władzę i bogactwo czy wybierze ukazanie ludziom miłości wiernego Boga, aby zawrzeć z nimi wieczne przymierze przez Jego krew. Bogactwo i przepych pociąga ludzką duszę i często odwraca uwagę od prawdziwego celu życia.
Diabeł jest bardziej uzurpatorem, niż rzeczywistym władcą ziemskich królestw. Jedyne, co mógłby teraz osiągnąć, to uczynić z Jezusa politycznego, militarnego Mesjasza, jakiego oczekiwała większość ówczesnych Żydów.
Bóg jest wystawiany na próbę kiedy człowiek lekkomyślnie mówi o tym, że miłuje Boga, a nie jest gotowy zaryzykować życia dla Niego lub wyrzec się jakiegoś bogactwa. Jezus został ukazany jako ten, który miłuje Boga doskonale.
Zwycięstwo Jezusa w próbie duszy jest wzorem dla przyszłych naśladowców Jezusa w odniesieniu do potrzeb duszy ludzkiej.

    Ewangelia Mateusza, podobnie jak pozostałe ewangelie umieszcza tu początek działalności misyjnej Jezusa. Zanim Jezus wyruszy do Galilei sprawdza swoją gotowość do pełnienia służby Ojcu, która zakończy się odrzuceniem i śmiercią.

    Jezus zwyciężył próby osiągając dojrzałość w dziedzinie zaspokajania potrzeb. Jest przygotowany do służby misyjnej, do wypełnienia zadania jakie otrzymał od Ojca. Wkrótce poznają Go mieszkańcy Galilei.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20