Mt 17,1-9
1 Sześć dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wyprowadził ich samych na wysoką górę. 2 Tam zmienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnieć jak słońce, a odzienie Jego stało się błyszczące jak światło. 3 Naraz ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 4 Piotr odzywając się rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że my tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden". 5 Gdy on jeszcze mówił, oto świetlisty obłok zasłonił ich, a z tego obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go". 6 Słysząc [to] uczniowie, padli na twarz i wielki strach ich ogarnął. 7 Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: "Wstańcie, nie bójcie się". 8 Gdy podnieśli swoje oczy, nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. 9 Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im mówiąc: "Nikomu nie rozpowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie".
 
Komentarz
    Jezus wcześnie rano oddalał się na modlitwę. Tym razem zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba. Wspinają się na wysoką górę, dzisiaj trudną do zlokalizowania, Karmel, Hermon lub Tabor. Niedawno byli oni świadkami nakarmienia pięciu tysięcy ludzi i uzdrawiania chorych. Usłyszeli pierwszą zapowiedź śmierci Jezusa oraz zostali wezwani do naśladowania Go.

    Wkrótce będą bogatsi o nowe doświadczenie - bezpośredniej obecności Boga w materialnym świecie. Na sposób zmysłowy widzą, słyszą i odczuwają obecność Boga. To jest chwała Boża. Jezus przemienił się w świetlistą, jaśniejącą postać, która mogła być widziana przez uczniów.

    Jezus w chwale rozmawia z wielkimi prorokami - Mojżeszem i Eliaszem - o powstającym królestwie Bożym. Mojżesz i Eliasz reprezentują odpowiednio Prawo i Proroków. Przed wieloma wiekami oczekiwali na objawienie się Mesjasza.
O Eliaszu opowiadano, że nigdy nie umarł. „Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios” czytamy w 2 Księdze Królewskiej. Oczekiwano powrotu Eliasza w czasach mesjańskich.
O Mojżeszu mówi autor Listu do Hebrajczyków: „Przez wiarę Mojżesz […] uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu.”
Spotkanie i rozmowa osób, które żyły na ziemi na przestrzeni ponad tysiąca lat, odsłania rąbek Raju, cząstkę Nieba.

    Piotr czuje się wyróżniony obecnością chwały Boga i chce to uczcić postawieniem namiotów, podobnych do tych stawianych na Święto Namiotów.
Piotr, który wcześniej wyznał - "Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga", teraz słyszy głos z nieba: "To jest mój Syn, Wybrany. Słuchajcie Go".

    Czy Piotr i pozostali uczniowie słuchają wyłącznie Jezusa? A może słuchają jeszcze tradycji judaistycznej, krytycznych opinii na temat Jezusa ze strony religijnych przeciwników oraz ludzi rozczarowanych tym, że gdyby Jezus był Mesjaszem, to wyrwałby już królestwo Izraela z rąk Rzymian.

    „Padli na twarz i wielki strach ich ogarnął.” A gdy podnieśli oczy zobaczyli samego Jezusa. Mojżesz i Eliasz zniknęli: ich rola została pomniejszona w kontekście pełnego objawienia Boga w Jezusie.

    O tym co ich spotkało, trzej uczniowie nie powiedzieli pozostałym uczniom. Przed zmartwychwstaniem Jezusa ich opowiadanie przyjęliby z niedowierzaniem. W drodze powrotnej zapytają Jezusa o Eliasza, bo nie rozumieją nauk uczonych w Piśmie na jego temat.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20