Mt 5,17-19
17 Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić. 18 Tak, mówię wam: zanim niebo i ziemia nie przeminie, nie zginie z Prawa nawet jedno jota, nawet jeden rożek litery, aż wszystko się spełni. 19 Kto zatem zwolni się z jednego z tych przykazań, choćby z najmniejszego, i tak będzie uczył ludzi, ten będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto spełni i [tak] będzie uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
 
Komentarz
    Wobec tych, którzy zostali nazwani błogosławionymi, z powodu uwierzenia w Króla królestwa Bożego, Mesjasza, i zostali wezwani do bycia solą ziemi i światłem świata, potomek Dawida, Jezus odpiera zarzuty stawiane przez przeciwników religijnych. Ci, którzy w rzeczywistości znoszą Prawo i proroków oskarżają o to Jezusa. Jezus nie przeciwstawiał się Prawu, lecz jego niewłaściwym interpretacjom, bardziej podkreślającym jego literę niż ducha.

    Znosić to rozwiązywać, burzyć, obalać, czynić nieważnym. Zniesieniem byłoby odwoływanie się tylko do Prawa lub tylko do Proroków, albo błędna interpretacja.
Dopełniać to wypełnić, dokończyć, urzeczywistniać coś, uczynić pełnym. Jezus dopełnia Prawo i Proroków przez przywrócenie ich duchowego znaczenia.
Ważniejsze przy wykonywaniu Prawa staje się więc zrozumienie tego, co należy uczynić, by nie uczynić tego, co zakazuje przykazanie.

    Dopełnienie w odniesieniu do przykazań Prawa jest drugą stroną przykazania, którego pierwsza strona brzmi: "NIE .., NIE będziesz .."
Jeśli więc przykazanie brzmi:

    “NIE będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”, to dopełnieniem będzie oddawanie czci Bogu Jedynemu, poznawanie tylko Jego i posłuszeństwo tylko Jemu. Unikanie jakiejkolwiek formy bałwochwalstwa.
"NIE będziesz kradł", to dopełnieniem będzie praca, rozwój umiejętności, poznanie talentów. Praca nie tylko w celu zaspokajania potrzeb, ale pomagania potrzebującemu.
"NIE będziesz cudzołożył", to dopełnieniem będzie troska o rozwój własnego małżeństwa, bezwarunkowa wzajemna miłość męża i żony, troska o to, by młodych przygotować do małżeństwa tak aby mogli być najlepszym mężem, najlepszą żoną.

    Zwalniać się z przykazania to zwalniać się z potrzeby jego wypełniania, zamiast osiągnięcia dojrzałości w tej dziedzinie życia, do której odnosi się przykazanie.

    To oskarżyciele i przeciwnicy Jezusa znoszą Prawo i czynią je nieważnym. Znoszą, bo stanęli ponad Prawem Bożym, dowolnie je zmieniając i dostosowując do swoich zwyczajów i pożądań.

    Prawo Boże nie może być zmienione w żaden sposób, ani przez zmianę nawet najdrobniejszego znaku pisarskiego, ani przez zmianę treści, ani przez nauczanie, ani przez rozmycie znaczenia przykazania.

    Prawo było strażnikiem, opiekunem i wychowawcą Izraela przed objawieniem się w świecie Syna Bożego. Prawo było pomocą do uzyskania usprawiedliwienia na podstawie wiary, przygotowywało do zrozumienia śmierci Jezusa Chrystusa jako podstawy usprawiedliwienia. Zniesieniem Prawa i Proroków jest uzyskiwaniem usprawiedliwienia na podstawie wypełniania uczynków judaistycznych. Św. Paweł w liście do Galatów stwierdza: “gdy nadeszła wiara, już nie jesteśmy pod opiekunem.”

    Czy po Zesłaniu Ducha Świętego obowiązuje uczniów Jezusa 613 przepisów Prawa czy tylko Dekalog i przykazanie miłości Boga i bliźniego? Czy poganie będą musieli po uwierzeniu w Jezusa Chrystusa poznać je i nauczyć się ich wypełniania?

    Życie Jezusa jest doskonałym wypełnieniem Prawa Bożego. Nauczyciele religijni nie dostrzegli w życiu Jezusa światła świata i soli ziemi, żywej ilustracji Prawa.

    Najlepszym sposobem wypełniania Prawa i Proroków jest codzienne naśladowanie Jezusa.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20