Mt 28,1-10
1 Po szabacie, kiedy zaświtał pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. 2 Nagle nastąpił wielki wstrząs. Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Jego wygląd - jak blask błyskawicy, a jego odzienie - białe jak śnieg. 4 Owi pilnujący zostali sparaliżowani strachem przed nim i byli jak martwi. 5 Tymczasem anioł, odzywając się do kobiet, powiedział: "Wy się nie bójcie. Ja wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Podejdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, 7 i zaraz idźcie, powiedzcie Jego uczniom: "Powstał z martwych i właśnie udaje się przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie". Oto wam rzekłem". 8 Odeszły wtedy szybko od grobowca i ze strachem, a zarazem z wielką radością, pobiegły powiadomić Jego uczniów. 9 Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i powiedział: "Witajcie". One podeszły, objęły Go za nogi i pokłoniły się Mu. 10 Wtedy Jezus im rzekł: "Nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie moim braciom, by poszli do Galilei. Tam mnie zobaczą".
 
Komentarz
    Mateusz przedstawił okoliczności aresztowania Jezusa, proces, skazanie i wykonanie kary śmierci przez ukrzyżowanie oraz pogrzeb. Przedstawił dowody śmierci Jezusa.

    Jako pierwsze zobaczyły pusty grób Jezusa dwie kobiety, dwie uczennice Jezusa, Maria Magdalena i druga Maria, matka Jakuba. Trzy dni wcześniej stały w pobliżu krzyża i przy grobowcu. Ich smutek i żałoba potwierdzają śmierć Jezusa. W grobowcu złożono martwe ciało, wejście zostało zamknięte, a strażnicy nie dopuszczali nikogo do środka.

    Trzeciego dnia, zgodnie ze zwyczajem, krewni zmarłego przychodzili, by się upewnić, że ich krewni nie żyją. Kobiety przychodzą, by przypatrywać się i opłakiwać. Scena zmartwychwstania rozpoczyna się przed wschodem słońca.

    Mateusz powołuje na świadków odsunięcia kamienia zamykającego wejście do grobowca dwie Marie i strażników. Do zamknięcia i otwarcia grobu potrzeba kilku silnych mężczyzn. Grobowiec otwiera wstrząs, nie uczniowie, nie złodzieje, nie strażnicy.

    Odsunięty kamień wraz ze siedzącym na nim aniołem stają się symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

    Najpierw anioł wprowadza kobiety do wnętrza grobowca, by zobaczyły wnętrze, by uwierzyły, że zmartwychwstał. Uwierzyły, dlatego Jezus stanął przed nimi i powtórzył polecenia anioła dla uczniów i obietnicę, że zobaczą Go żywym w Galilei.

    Wybór kobiet na pierwszych świadków zmartwychwstania jest bardzo istotnym faktem. Kultura ówczesna uważała ich świadectwo kobiet za pozbawione wartości.

    Dwie Marie są nie tylko pierwszymi świadkami pustego grobu, są także posłańcami do apostołów i innych uczniów. Mają ogłosić zmartwychwstanie Jezusa i skierować ich do Galilei. Uwierzyły słowom anioła i zaczęły wykonywać polecenia. Wtedy Jezus pierwszy raz ukazał się im w drodze do miasta. Powtórzył słowa anioła.

    Spotkanie Jezusa wywołało ich radość, a lęk przed kulturową reakcją mężczyzn apostołów, którzy nie dają wiary ich słowom.

    Jezus nie wyznacza miejsca spotkania w Jerozolimie i Judei. Jezus nie chce pokazać się swoim wrogom, ale tylko tym, którzy w Niego uwierzyli przed śmiercią. Najwięcej uczniów mieszka w Galilei. Wszystkie cztery Ewangelie relacjonują, że Jezus tam właśnie był najlepiej przyjmowany.

    Uczniowie w drodze do Galilei będą mieli o czym myśleć. Piotr o tym, że potrzebuje wybaczenia zaparcia się. Wszyscy uczniowie, że nie uwierzyli kobietom, a przecież one wierzą tak samo jak oni.

    Zaświadczają o tym wszyscy, którzy Go widzieli martwym, a potem przywróconym do życia. Najpierw zobaczyli pusty grób, a potem spotkali Go żywego.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20