Mt 5,13-16
13 Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swój smak, czy da się ona czymkolwiek posolić? Już do niczego się nie nadaje, chyba do wyrzucenia na dwór i podeptania przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto leżące na górze. 15 Ani nie zapalają lampy i nie kładą jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim w domu. 16 Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę Ojcu waszemu w niebie.
 
Komentarz
    Uczniowie słuchają dalszego ciągu Kazania Na Górze i słyszą, że są solą ziemi i światłem świata. Oni w Niego uwierzyli i zostali nazwani błogosławionymi. Oni należą do powstającej nowej grupy społecznej w Galilei. Spotykają się ze sprzeciwem większości mieszkańców Galilei, pomimo prześladowania mają do spełnienia misję wobec świata.

    Jezus jest solą ziemi i światłem świata. Uczniowie mają dobry wzór wypełnienia misji. Pliniusz w „Historii naturalnej” pisze: „nie ma nic bardziej użytecznego niż sól i światło słońca".

    Sól nadaje smak pożywieniu. Utrata smaku w języku greckim oznacza także stawanie się głupim. Prawdziwa sól nie może utracić swojego smaku. Zdarzało się, że sól uzyskiwana z Morza Martwego zawierała inne domieszki, co może oznaczać, że sól stawała się wówczas bezużyteczna. Tak bezużytecznym może się okazać połączenie ziemskiej nauki judaizmu z wiarą w ewangelię o królestwie Bożym.

    Światło lampy pozwala widzieć w ciemności rzeczy takimi jakie są. Miastem na górze może być Jerozolima oraz każde miasto położone na wzniesieniu, którego światła są widoczne w okolicznych wioskach.
Światem są ludzie, którzy nie uwierzyli w Mesjasza Bożego, ludzie których nie dotyczy wypowiedziane błogosławieństwo, ci którzy są poddanymi władcy królestwa ciemności, których kusiciel pokazał Jezusowi z wysokiej góry.
Światem jest wszystko, co poddało się deprawacji i trwa w obojętności i wrogości wobec Boga.

    Być solą ziemi, to naśladować Jezusa i oczyszczać się z domieszki religijności podobnej do religijności faryzeuszy. Być światłem świata, to ogłaszać w świecie plan związany z królestwem Bożym, pokazać światu Króla królestwa Bożego, Jezusa Mesjasza Judejczyków, Chrystusa narodów.

    Uczniowie Jezusa nie żyją wyłącznie dla siebie, lecz także dla innych.
Ich Ojcem w niebie jest Ojciec Jezusa Chrystusa.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20