Mt 9,27-31
27 Gdy Jezus stamtąd odchodził, poszło za Nim dwóch niewidomych. Wołając prosili: "Ulituj się nad nami, Synu Dawida". 28 Kiedy wszedł do domu, ci ślepcy podeszli do Niego. Jezus powiedział im: "Czy wierzycie, że mam moc to uczynić?" Odpowiedzieli Mu: "Tak, Panie". 29 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: "Niech się wam stanie według waszej wiary". 30 I otwarły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał, mówiąc: "Uważajcie, by nikt o tym nie wiedział". 31 Lecz oni, gdy odeszli, rozsławili Go po całej tamtejszej krainie.
 
Komentarz
    Każdy z 10 cudów opisanych w rozdziale ósmym i dziewiątym Ewangelii według św. Mateusza związany jest z innym problemem: trądem, niewolnictwem, gorączką, kataklizmami (burza), opętaniem przez demony, paraliżem, śmiercią, krwotokiem, ślepotą i zaniemówieniem.

    Faryzeusze zarzucili bluźnierstwo Jezusowi z powodu słów skierowanych do człowieka sparaliżowanego: "Odpuszczają się tobie twoje grzechy". Nauczyciele religijni gorszyli się z powodu odwiedzania poborców podatkowych i grzeszników. Uczniowie Jana Chrzciciela dziwili się, że uczniowie Jezusa poszczą mniej od nich.

    Jezus objawia się uczniom jako potężny i mocny Bóg, kiedy uzdrawia córkę dostojnika, a teraz uzdrawia dwóch niewidomych.
Judejczycy spodziewali się Mesjasza, który będzie przywódcą i dowódcą zbrojnego powstania, ale Mesjasz - zgodnie z proroctwami - głosi pełne mocy słowa i z mocą uzdrawia.

    Dwaj niewidomi już wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus zaspokoił ich potrzebę - widzą.
Będzie miał odtąd dwóch nowych świadków. Prosi ich o milczenie teraz, w tym miejscu. Ale nie potrafią zachować milczenia wśród swoich bliskich, znajomych i sąsiadów.

    Po tych wszystkich zdarzeniach mieszkańcy Galilei są bardziej przygotowani na uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Będą słuchali Jezusa, a w przyszłości również Jego uczniów.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20