Mt 9,35 - 10,1.5-8
35 Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie, ucząc w ich synagogach, głosząc ewangelię o królestwie i uzdrawiając z każdej choroby i z każdej niemocy. 36 Patrząc na tłumy, wzruszył się z ich powodu, bo byli strudzeni i leżeli jak owce nie mające pasterza. 37 Powiedział wtedy do swoich uczniów: "Żniwo wielkie, a robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników". 38 ??? 1 Przywołał swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. 5 Tych dwunastu wysłał Jezus i nakazał im, mówiąc: "Na drogi pogan nie idźcie i nie wchodźcie do miast Samarii. 6 Idźcie raczej do zabłąkanych owiec domu Izraela. 7 Idźcie i głoście, mówiąc: "Już blisko jest królestwo niebieskie". 8 Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie.
 
Komentarz
    Jezus kończy okres samodzielnej służby.
W tym czasie nauczał z mocą i objawił w znakach i cudach moc Boga. Wielu świadków tych wydarzeń uwierzyło w Niego.

    Służbę Jezusa w tym okresie opisują cztery elementy służby misyjnej:

    - Jezus obchodzi wszystkie miasta i wsie. Wcześniej diabeł proponuje Mu poddanie ludzi i narodów, jeśli Jezus odda jemu pokłon. Jezus wybiera ciężką pracę, służbę niewolnika, którą rozpoczyna przed świtem, a kończy późnym wieczorem. Drogi przemierza raczej pieszo.
- Uczy w ich synagogach,
- Głosi ewangelię o królestwie,
- Uzdrawia z każdej choroby i z każdej niemocy.

    Służbę Jezusa w tym okresie opisuje jeden cel: Jezus zaprasza wszystkich do wejścia do swojego królestwa, uczestnictwa w zbawieniu, do bycia z Nim, do poddania się miłości Boga.

Owoce tego okresu zostały nazwane "wielkim żniwem". Wielkie żniwo to odpowiedź wielu ludzi na wezwanie do wejścia do królestwa Bożego, to uwierzenie w to, że Jezus Jest Synem Bożym, że spotkali w swoim życiu tego samego Boga, którego nazywają "Ojcem", a teraz widzą Go jako Syna".

    Uczniowie Jezusa są już gotowi do przejęcia celu i metody służby Jezusa za swoje.
Jezus wysyła ich i mówi do nich: idźcie, głoście, uzdrawiajcie.

    Muszą nauczyć się głoszenia ewangelii za darmo. Ich potrzeby życiowe i koszty służby zostaną zaspokojone w inny sposób.

    Najpierw muszą nauczyć się głoszenia ewangelii wśród ludzi swojego narodu. Do innych narodów pójdą po Zesłaniu Ducha Świętego.

    Jezus już nie jest sam w służbie misyjnej. Pierwsze kroki w tej służbie stawiają Jego uczniowie.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20