Mt 16,13-19
13 A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: "Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest?" 14 Oni odpowiedzieli: "Według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków". 15 Zapytał ich: "A wy co mówicie? Kim jestem?" 16 Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga". 17 Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci [to], lecz mój Ojciec, Ten w niebie. 18 I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, [Skałą], i na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. 19 Dam ci klucze królestwa niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".
 
Komentarz
    Jezus kilka razy zapytał swoich uczniów najpierw o przekonania innych o Nim, a następnie o przekonania uczniów.
Odpowiedzi ludzi wskazują na porównywanie Jezusa do postaci z przeszłości. Jedni ze względu na cuda do Eliasza, inni do Jeremiasza bo odważnie pokazywał słabość praktyk religijnych, a inni do Jana Chrzciciela.
Odpowiedź Piotra jest poprawna. Nie pochodzi z naturalnego poznania prawdy, lecz z objawienia – mówi więc, że Jezus jest i Mesjaszem, i Synem żyjącego Boga.

    Wiara Piotra przekroczyła próg naturalnego poznania. Piotr stał się od tego czasu niewzruszonym strażnikiem wiary i przekonania, że Jezus jest Synem tego Boga, którego znał od dzieciństwa, któremu zaufał, do którego się modlił.
Wiara, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym stanie się fundamentem Kościoła Bożego. Tego przekonania i tej wiary nie podważy żaden przeciwnik.

    Piotr od tego momentu będzie jeszcze pewniejszym i odważniejszym strażnikiem prawdziwego obrazu Jezusa Chrystusa.
W przyszłości, po Zesłaniu Ducha Świętego, Piotr jeszcze wiele razy wykonywać będzie zadanie podtrzymania prawdziwego obrazu Boga i prawdziwej podstawy zbawienia człowieka.

    Dzieje Apostolskie pokazują jak Piotr opowiada się za usprawiedliwieniem z samej tylko wiary Judejczyków i pogan. Piotr potwierdza, że Judejczycy i poganie otrzymują Ducha Świętego w ten sam sposób. Piotr opowiada się przeciw tym członkom Kościoła, którzy Kościół Boży chcą prowadzić według Prawa Mojżeszowego i tradycji judaistycznych.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20