Mt 11,11-15
11 Tak, mówię wam: wśród narodzonych z kobiet nie powstał większy od Jana Chrzciciela; lecz nawet ktoś mniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego. 12 Od dni Jana Chrzciciela do teraz królestwo niebieskie doznaje naporu i ludzie mocni je zdobywają. 13 Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. 15 Kto ma uszy, niech słucha!
 
Komentarz
    Jezus przygotował dwunastu apostołów do służby misyjnej i wysłał ich na obszar zamieszkały przez Judejczyków.
Następnie Jezus wyruszył do miejscowości, z których pochodzili Jego uczniowie. Nauczał i głosił ewangelię w ich miastach.

    W tym czasie uwięziony Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem czy Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, czy Judejczycy mają czekać na kogoś innego? Odpowiedź Jezusa powinna rozwiać wątpliwości Jana.

    Wątpliwości posiadają też licznie zebrani wokół Jezusa ludzie.
Najpierw o Janie Jezus powiedział, że jest kimś więcej niż prorokiem. Teraz wyjaśnia rolę swoją i Jana w historii zbawienia.

    Proroctwo Malachiasza tak opisuje Jana: "Oto ja wysyłam mojego posłańca przed Tobą. On przygotuje przed Tobą Twoją drogę"

    Zachariasz, ojciec Jana przed jego narodzeniem usłyszał od anioła o swoim synu: "Podążać on będzie przed Nim z duchem i mocą Eliasza, aby serca ojców zwrócić do dzieci, a nieposłusznych - do roztropności sprawiedliwych, aby przysposobić Panu lud w pełni gotowy".

    Jan Chrzciciel odnowił lud Izraelski i skierował go ku Bogu. Wypowiedział największe i ostanie proroctwo pierwszego przymierza wskazując nad Jordanem na Jezusa: "Ja was chrzczę w wodzie dla nawrócenia, a Ten idący za mną mocniejszy jest ode mnie. Nie jestem godny, by nieść Jego sandały. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu."

    Jan chrzcił wodą, a Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Wszystko co pochodzi od Ducha Bożego jest większe od tego, co pochodzi z wody. Jan przygotował ludzi do zrozumienia ewangelii Jezusa, ale nie mógł oczyścić ludzi z grzechów i mocy Złego i mocy świata.

    Uczniowie Jana chcieli wejść do królestwa może nawet z zapałem podobnym do powstańców, lecz wejść nie mogli. Uczniowie Jezusa są wyrywani z królestwa ciemności i wprowadzani do królestwa umiłowanego Syna Bożego, mocą Boga.

    Kończy się czas proroctw mesjańskich. Jezus Chrystus objawia Boga i Jego plany pełniej niż dotychczasowe proroctwa.

    Ci ludzie, którzy znali Jana, muszą teraz wybrać Jezusa. "Kto ma uszy, niech słucha!" nie powinni już mieć wątpliwości, a jednak je mają. Oni powinni rozumieć, lecz nie rozumieją.

    Ale nie będzie już nikogo większego od Jezusa Chrystusa. On jest Mesjaszem, On jest Synem Człowieczym, On jest zapowiadanym przez proroków Synem Dawida.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20