Mt 16,13-19
13 A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: "Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest?" 14 Oni odpowiedzieli: "Według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków". 15 Zapytał ich: "A wy co mówicie? Kim jestem?" 16 Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga". 17 Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci [to], lecz mój Ojciec, Ten w niebie. 18 I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, [Skałą], i na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. 19 Dam ci klucze królestwa niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".
 
Komentarz
    Wcześniej "faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę prosili, aby im pokazał jakiś znak z nieba".
„Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, zaś faryzeusze trzymali się ludzkiej tradycji. W całej Ewangelii Mateusza obie grupy przeciwstawiają się Jezusowi.”

    Wtedy Jezus ostrzegł uczniów: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów; a oni zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nauki faryzeuszów i saduceuszów."

Uczniowie Jezusa powinni do tego czasu uznać autorytet Jezusa za ostateczny. Ale pod wpływem opinii przywódców i nauczycieli religijnych mogą zrodzić się u nich wątpliwości co do tego, kim jest Jezus Chrystus.

     Jezus najpierw pyta uczniów o to, co o Nim mówią ludzie.
Uczniowie Jezusa mogą udzielić odpowiedzi, bo rozmawiają o Nim z ludźmi.

     Następnie Jezus pyta uczniów, co oni sami myślą o Nim. Pierwszy odpowiada Piotr: „Jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga".
Piotr uwierzył w to, co objawił mu Bóg o Jezusie z Nazaret - On Jest Bogiem.
Odtąd Bóg uczynił Piotra strażnikiem tej objawionej prawdy. Tej prawdy nie podważą nawet moce zła.
Królestwo niebieskie, zbawienie wieczne jest otwarte dla tych ludzi, którzy posiadają tę samą wiarę, co Piotr. Nie ma innej drogi. Bez takich ludzi Kościół, nie byłby Kościołem do pokonania przez moce piekieł.

     Czy wszystkie przekonania Piotra były odtąd poprawne? Nie.
Bo, gdy Jezus później powiedział o cierpieniach i śmierci, które Mu zgotują przywódcy i nauczyciele religijni, Piotr nie chciał w to uwierzyć. "Jesteś moim zgorszeniem - powiedział Jezus do Piotra - bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku."
"Nasi przywódcy tego Tobie nie zrobią." - może tak myślał Piotr. Piotr nie chciał przyjąć do wiadomości, że to Rada prawie jednogłośnie skaże Jezusa na śmierć.

     Autorytet ucznia, ostateczny autorytet rodzi się z poszukiwania lub odkrycia prawdy. Może to trwać długo.
Apostoł i uczeń Jezusa za ostateczną prawdę bierze prawdę objawioną.

     Człowiek wierzący pyta najpierw, co wynika z Objawienia, a dopiero potem odwołuje się do doświadczenia własnego, do doświadczenia innych ludzi, oraz do tego, co możemy ogarnąć rozumem.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20