Mt 11,2-11
2 Jan usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów do Niego z pytaniem: 3 "Czy Ty jesteś tym "Przybywającym", czy też czekać mamy na innego?" 4 Jezus w odpowiedzi rzekł im: "Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co właśnie słyszycie i co widzicie: 5 Niewidomi wzrok odzyskują, a niewładni w nogach chodzą; trędowaci doznają oczyszczenia, a głusi słyszą; umarli powstają, a ubodzy otrzymują ewangelię. 6 A błogosławiony, kto się na mnie nie potknie". 7 Gdy oni już odchodzili, zaczął Jezus mówić o Janie do tłumów: "Co wyszliście oglądać na pustkowiu? Trzcinę przez wiatr kołysaną?... 8 No, co wyszliście zobaczyć!? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Przecież ci, co miękkie szaty noszą, w domach królewskich przebywają. 9 No więc, co wyszliście zobaczyć!? Proroka? - Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. 10 On jest tym, o którym napisano: "Oto ja wysyłam mojego posłańca przed Tobą. On przygotuje przed Tobą Twoją drogę". 11 Tak, mówię wam: wśród narodzonych z kobiet nie powstał większy od Jana Chrzciciela; lecz nawet ktoś mniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego.
 
Komentarz
    Jezus przygotował dwunastu apostołów do służby misyjnej i wysłał ich na obszar zamieszkały przez Judejczyków. Następnie wyruszył do miejscowości, z których pochodzili Jego uczniowie. Nauczał i głosił ewangelię w ich miastach.

    W tym czasie uwięziony Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem czy On jest oczekiwanym Mesjaszem, czy Judejczycy mają czekać na kogoś innego? Odpowiedź Jezusa ma rozwiązać wątpliwości Jana.

    Proroctwo Malachiasza opisuje Jana jako kogoś bezpośrednio poprzedzającego Syna Bożego, Jezusa: "Oto ja wysyłam mojego posłańca przed Tobą. On przygotuje przed Tobą Twoją drogę"

    Jakiego Mesjasza oczekiwał Jan? Założyciela królestwa, przywódcy, który upomni się o prawa Boga do ziemi i ludu izraelskiego? Czy może Mesjasza, który przywraca wzrok niewidomym, słuch głuchym, który leczy z wielu chorób nawet w szabat? Czy Janowemu wizerunkowi Mesjasza odpowiadają wizyty Jezusa w synagogach oraz w domach ludzi odrzucanych przez społeczeństwo? Czy Janowemu wizerunkowi Mesjasza odpowiada to, że pośród uczniów Jezusa znajdują się także celnicy i była prostytutka, że coraz więcej ludzi wierzy w Jezusa, a coraz więcej przywódców religijnych odwraca się od Niego?

    Czy Jan jest szczęśliwy, rozradowany, a więc błogosławiony z powodu tego, co czyni Jezus? Czy smuci się opiniami głoszonymi przez tych samych faryzeuszów, którzy wcześniej przyjmowali chrzest nad Jordanem? Czy Jan jest gotowy zmienić zdanie na temat Jezusa? A może Jezus jest tylko prorokiem, a nie Mesjaszem?

    Czy Jan Chrzciciel i jego uczniowie mogą się potknąć, czyli zgorszyć, oburzyć pod wpływem opinii przeciwników Jezusa?
Jezus poleca uczniom Jana Chrzciciela, aby uważnie obserwowali, co się dzieje, aby odpowiedzieli na pytanie, kto to wszystko czyni, człowiek, czy Bóg?

    Wątpliwości posiadają też ludzie licznie zebrani wokół Jezusa.
Kim był Jan, kim jest Jezus? Rola Jana jest większa od proroków. Jan niczego nie zapowiada. Jan już bezbłędnie wskazał na Jezusa jako Mesjasza. Uczynił to nad Jordanem. Ani jego proste życie, pozornie kruche, ani jego ubogi strój w niczym nie przeszkadzały w złożeniu obiektywnego świadectwa o Mesjaszu.

    Ludzie, którzy znali Jana, muszą teraz wybrać Jezusa.
Odtąd nie będzie już nikogo większego od Jezusa Chrystusa.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20