Mt 4,18-22
18 Idąc nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, nazywanego teraz Piotrem, i Andrzeja, jego brata, gdy zarzucali sieci na jeziorze. Byli bowiem rybakami. 19 Powiedział im: "Chodźcie ze mną, a uczynię was rybakami łowiącymi ludzi". 20 Od razu zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 21 Idąc stamtąd dalej, zobaczył innych dwóch braci: Jakuba, [syna] Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy wtedy z Zebedeuszem, swoim ojcem, szykowali w łodzi sieci. Ich także wezwał. 22 I oni od razu zostawiwszy łódź i swego ojca, poszli za Nim.
 
Komentarz
    Po chrzcie, napełnieniu Duchem Świętym oraz zwyciężeniu prób Złego, Jezus zaczął wzywać ludzi do zrozumienia, że zbliżył się czas zbawienia dla nich i wszystkich innych ludzi. Zaczął wzywać mieszkańców Galilei do nawrócenia.

    Nawrócenie, greckie słowo „metanoia” oznacza odwrócenie się od błędnego sposobu myślenia lub złego postępowania. Odnosi się do odwrócenia się od życia obojętnego lub wrogiego wobec Boga. Spośród tak nawróconych ludzi Jezus zaczął wybierać pierwszych uczniów.

    Jezus opuścił Nazaret i osiadł w galilejskim mieście Kafarnaum. Galilea w oczach proroka Izajasza była krainą pogan. Judea żyła w świetle prawdy Mojżeszowej, a Galileę zamieszkiwało obok Judejczyków wielu pogan. Prorok zapowiedział jednak, że i tam kiedyś zabłyśnie światło.

    Zabłysnęło światło Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego.

    Jezus żyjąc w Kafarnaum spotykał jego mieszkańców w synagodze, przy pracy nad brzegiem jeziora i w ich domach. Mieszkańcom Kafarnaum objawiła się moc słów, doskonałość osoby Jezusa i moc Boga w uzdrowieniach.

    Jezus poznał Andrzeja i Piotra, uczniów Jana Chrzciciela, krótko po chrzcie w Jordanie. Prawdopodobnie wiele razy się spotykali i rozmawiali. Jezus obserwował ich życie i wzrost ich wiary.

    Teraz Jezus wezwał braci Piotra i Andrzeja, aby stali się Jego uczniami.
Potem wezwał braci Jakuba i Jana. Dotąd byli rybakami, teraz będą uczyć się jak pozyskiwać ludzi dla zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Krewni i wspólnicy Andrzeja, Piotra oraz Jakuba i Jana przejmą ich obowiązki.

    Piotr, Andrzej, Jakub i Jan swoją naukę rozpoczęli od obserwowania Jezusa podczas odwiedzania przez Niego wszystkich synagog Galilei. Widzieli to, co czyni, kim jest, jak żyje, jak odnosi się do ludzi, jak z nimi rozmawia. Zobaczyli Jego miłość, radość i moc.

    Być uczniem Jezusa to znaczy myśleć i postępować jak On postępował, dążyć do tego, do czego On dążył.

    Razem z powołanymi uczniami Jezus kontynuował służbę w Galilei. Zainteresowanie Nim sięgało daleko poza Galileę. Wielu chorych doznawało uzdrowień. Przychodzili ludzie z daleka. Jezus ich nauczał, a św. Mateusz zebrał Jego nauczanie w Kazaniu na Górze, którego wysłuchają uczniowie i wielu przybyłych ludzi.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20