Mt 21,23-27
23 Gdy przyszedł na teren świątyni i zaczął nauczać, podeszli do Niego arcykapłani i starsi ludu i zapytali: "Jaką władzą to czynisz? Kto taką władzę Ci dał?" 24 W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Ja również o jedną rzecz was zapytam. Jeśli mi na nią odpowiecie, to i ja wam powiem, jaką władzą to czynię: 25 Skąd był chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi?" Oni rozważali to między sobą, mówiąc: "Jeśli powiemy: "Z nieba", zapyta nas: "Dlaczego zatem nie uwierzyliście mu?" 26 A jeśli powiemy: "Od ludzi", to trzeba nam będzie bać się tego tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka". 27 Więc w odpowiedzi rzekli Jezusowi: "Nie wiemy". Wtedy i On im powiedział: "To i ja wam nie powiem, jaką władzą to czynię.
 
Komentarz
    Jezus przybył do Jerozolimy uroczyście witany przez duże grono swoich uczniów. To ostatni okres Jego życia. Jezus rozpoczął nauczanie w świątyni podobnie jak wcześniej uczył w synagogach Galilei i Judei.
Nauczając w świątyni daje okazję poznania nauki o królestwie Bożym także pielgrzymom przybyłym z poza Judei.

    Kiedy Jezus miał dwanaście lat znalazł się wśród nauczycieli, a ci byli zaskoczeni Jego wiedzą i inteligencją.
Dwadzieścia lat później przychodzi jawnie na teren świątyni, dając swoim przeciwnikom okazję do zrozumienia kim jest i do uwierzenia.

    Przed Jezusem stanęli przywódcy Izraela, arcykapłani i starsi. Wiedzą, że Jezus posiada już w ludzie izraelskim autorytet większy od nich. Widzieli uzdrowienie chorych. Słyszeli dzieci wołające na terenie świątyni: "Hosanna Synowi Dawida!" Dlatego postanowili podważyć Jego autorytet.

    Wśród nich są dwaj krewni Kajfasza oraz jego teść Annasz. Tych dwóch arcykapłanów weźmie czynny udział w procesie Jezusa. A Jezus stwierdzi, że ich władza nie pochodzi od Boga.
Zwoje znad Morza Martwego obrazują ostatnie pokolenie arystokracji świątynnej, z którą ludzie pobożni i sprawiedliwi nie chcą mieć nic wspólnego. Józef Kajfasz zasiadał na urzędzie arcykapłańskim od 18 do 36 roku po Chrystusie, głównie z powodu dobrych stosunków z Rzymianami.
Faryzeusze byli bardzie popularni od arcykapłanów. Faryzeusze musieli równoważyć interes swojego ludu z interesem Rzymu. Podejmując ryzykowne decyzje, musieli uwzględniać opinie powszechnie uznawane przez lud.

    Jezus jako Syn Człowieczy przybył, aby zasiąść na tronie Dawida, jako Król Izraela.
Jezus jako Syn Boży przybył do świątyni jako jej pełnoprawny gospodarz, Pan i Bóg.

    Został przyjęty przez wielu prostych ludzi. Został odrzucony przez większość przywódców religijnych i świeckich.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20