Mt 6,19-23
19 Nie chowajcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i gryzoń niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną; 20 w niebie skarby sobie chowajcie, gdzie ani mól, ani gryzoń nie niszczą, i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. 21 Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 22 Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko będzie zdrowe, całe twoje ciało będzie oświetlone; 23 a jeśli twoje oko będzie zepsute, całe twoje ciało pogrążone będzie w ciemności. Jeżeli zatem to światło w tobie będzie ciemnością, jakże wielka to ciemność!
 
Komentarz
    Jezus podsumowuje lekcje o modlitwie i poście. Uczniowie nie mają się modlić i pościć jak religijni obłudnicy i poganie, lecz jak Jezus.

    Skarbem jest osoba lub rzecz droga komuś, bliska, wartościowa. Skarb, to pieniądze, albo drogocenne przedmioty, przechowywane gdzieś, często zakopane w ziemi lub schowane w innej kryjówce.

    Od starożytności ludzie szukają sposobu na zabezpieczenie swoich skarbów, a złodzieje szukają sposobu na ich wykradanie. Pochłonięci zdobywaniem skarbów, a potem zabezpieczaniem bogactwa, poganie i obłudnicy religijni nie zdobywają skarbów królestwa Bożego.

    Skarby chowane na ziemi: „pokazywanie się ludziom, że pościsz, modlisz się”. Skarby chowane w niebie: „pokazywanie tylko Bogu, że pościsz, modlisz się”.
Skarbem, którego nie można ukraść i zniszczyć jest to, że „Bóg, który widzi w ukryciu, da ci.”
Skarbem są prawdziwe wartości takie jak miłość, radość pokój, obdarowanie, wszelkie odpowiedzi na modlitwę, dojrzały charakter, zmienione postawy i sposób myślenia. Część tego skarbu w niebie to także chleb powszedni, przebaczenie, nie wystawianie na próbę, pokusę czy uratowanie od złego.

    Królestwo Boże jest bezcennym darem i skarbem. Jeśli ktoś naśladuje Jezusa i odrzucił przekonania oraz obłudne praktyki religijne, sprzeczne z Jego nauczaniem: „A ja wam mówię: …”, to jest też uczestnikiem królestwa, do którego Jezus zaprosił swoich naśladowców.

    Jezus nadal uczy tego, w jaki sposób uczniowie mają miłować Boga całym sercem, niepodzielnie, duszą, i mocą i majątkiem. Serce to myśli, uczucia, pragnienia i dążenia. Uczniowie muszą rozpoznawać i wybierać prawdziwe wartości, którymi na pewno są miłość, przebaczenie i wiele innych odkrywanych w Słowie Pana. Wartości znalezione i zastosowane w życiu, rozradują uczniów na ziemi, a jednocześnie będą stanowiły podstawę ich radości w niebie.

    Chore oko obrazuje człowieka, któremu nie pomaga dostępne mu światło lampy, bo nie widzi bezwartościowości swojego życia. Niektórzy komentatorzy mówią, że chore oko oznacza człowieka skąpego, żałującego wszystkiego sobie lub innym.

    Zdrowe oko, czyli głębokie, niepodzielne, doskonałe, obrazuje dojrzałego ucznia Jezusa, któremu światło płynące z poznawanego Słowa Pana, pomaga w założeniu głęboko położonego fundamentu życia. Jeśli fundamentalny wybór ucznia będzie głęboki, wszystkie rezultaty życia będą oświetlone, będą pełne światła i blasku. Zdrowe oko oznacza człowieka hojnego, chętnego do dzielenia się z innymi.

    Pełnię życia uczeń Jezusa może otrzymać jedynie w darze. Bóg zatroszczy się bowiem o jego podstawowe potrzeby, jeśli będzie miłował Pana i Jemu będzie służył.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20