Mt 8,18-22
18 Gdy Jezus zobaczył tłum wokół siebie, kazał odpłynąć do drugiego brzegu. 19 Wtedy pewien uczony w Piśmie podszedł do Niego i powiedział: "Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz". 20 Jezus mu odpowiedział: "Lisy mają nory i ptaki z przestworzy - gniazda, a Syn Człowieczy nie ma na czym głowy oprzeć". 21 Inny Jego uczeń odezwał się do Niego: "Panie, pozwól mi najpierw pójść, by pogrzebać mojego ojca". 22 Jezus mu odpowiedział: "Chodź za mną i zostaw umarłym grzebanie swoich umarłych".
 
Komentarz
    Nauczanie Jezusa na Górze oraz uzdrowienia chorych zrodziło u kilku osób myślenie o tym, czy przyłączyć się do Jezusa i stać się Jego uczniem.

    Pierwszy kandydat kierował się emocjami, nie potrafił wyobrazić sobie przyszłych trudów życia codziennego wynikających z pójścia za Jezusem. Uczony w Piśmie to ktoś przepisujący manuskrypty biblijne, stąd znający Pisma, potrafiący pisać, często nauczyciel, niekiedy przywódca religijny związany ze stronnictwem faryzeuszy.

    Jeden z uczonych zachwycił się nauczaniem Jezusa. Może spodziewał się akademickich dyskusji o tym jak wieść życie, aby podobać się Bogu. Oświadczył więc, że pójdzie za Jezusem wszędzie, co znaczy „Będę twoim uczniem”. Jezus ostrzegł go, że Jego życie nie jest wygodne i wolne od trudności. Ten kandydat na ucznia musi sprawdzić swoje motywacje, oczekiwania oraz gotowość do służenia.

    Drugi kandydat na ucznia wcześniej już towarzyszył Jezusowi, lecz teraz chce się oddalić. Powiedział więc, że będzie gotowy za kilka miesięcy, bo wtedy zakończy się roczny okres pochówkowy - przeniesienie prochów ojca do urny i umieszczenie jej w ścianie grobowca.
Wypowiedź „pozwól mi najpierw” mówi, że ten uczeń nie zrozumiał, iż bycie uczniem Jezusa jest teraz sprawą najważniejszą. Teraz może się nauczyć zdobywania dla królestwa Bożego żywych ludzi. Zbawienie ludzi jest teraz ważniejsze od zajmowania się zmarłymi. Z kolei uczeń, który pozostanie z Jezusem znajdzie czas na dokończenie pochówku ojca.

    „Najpierw” oznacza własny plan ucznia. Jezus zna lepszy plan dla niego. Ten uczeń Jezusa musi się nauczyć życia podporządkowanego priorytetom, rzeczom ważniejszym od ważnych. Jeśli ten uczeń pozostanie z Jezusem zobaczy znaki i cuda, które objawią Boską naturę Mesjasza. Jeśli go nie będzie razem z Jezusem przez kilka miesięcy, jego przyszłe świadectwo będzie osłabione, a jego wątpliwości podobne do pytań Filipa i Tomasza opisanych przez Jana ewangelistę

    Z tym uczniem lub bez niego, pozostali uczniowie zostaną poddani próbie wiary na jeziorze. Jezus pierwszy raz zapanuje nad żywiołem wody. Jezus posiada władzę nad życiem ludzkim i mocami przyrody.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20