Mt 10,24-33
24 Uczeń nie jest ponad nauczycielem ani sługa nad swym panem. 25 Wystarczy uczniowi, by się stał jak jego nauczyciel, a sługa - jak jego pan. Jeśli gospodarza nazwali Belzebubem, to o ile bardziej należących do jego domu! 26 Jednak nie bójcie się ich! Nic bowiem, co zasłonięte, nie pozostanie nieodkryte, a tajne nie pozostanie nieznane. 27 Co wam mówię w ciemności, powiedzcie to w świetle; a co słyszycie na ucho, z dachów głosem herolda ogłoście. 28 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może zgubić w piekle. 29 Czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za asa? A z nich ani jeden nie spadnie na ziemię [bez zgody] waszego Ojca. 30 I nawet wszystkie wasze włosy na głowie są policzone. 31 Więc się nie bójcie. Wy więcej jesteście warci niż wiele wróbli. 32 Do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie; 33 a każdego, kto mnie się wyprze przed ludźmi, wyprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
 
Komentarz
    Trwa jeszcze szkolenie misyjne Dwunastu. W dalszym ciągu Jezus szczególną uwagę zwraca na przygotowanie ich do przyszłych prześladowań. Po opisaniu zagrożeń, Jezus zwraca uwagę uczniów na obietnice Boże.

    Przeciwnicy religijni wywołują lęk uczniów, ale Jezus daje im władzę nad duchami, chorobami i niemocami ludzi. Przeciwników jest niewielu, a wielu jest ludzi potrzebujących zbawienia Bożego, Jego miłości i troski. Mateusz rozpoczyna i kończy ten fragment tekstu tematem lęku, a wypełnia go kontrastem między ukrytą służbą Jezusa a publiczną służbą uczniów.

    Uczniowie będą musieli często stawiać czoła prześladowaniom i innym zagrożeniom, dlatego Jezus wzywa ich do osiągnięcia Jego dojrzałości i naśladowania sposobu życia. Jeśli faryzeusze mówili o Jezusie: "Wyrzuca demony za sprawą przywódcy demonów", to samo powiedzą o uczniach Jezusa. Jezus mówi uczniom, że nawet nazwali go Belzebubem.

    Płaskie dachy domostw stanowiły najlepsze miejsce, z którego można było obwieścić przesłanie, zwracając się ku tłumom zebranym na ulicy.

    Usprawiedliwiona jest bojaźń Boża, czyli szacunek wobec autorytetu Boga. Wiara usuwa lęk przed ludźmi i dodaje im odwagi do bycia posłusznym Bogu.

    Wrogami prawdy okażą się ci, którzy w pierwszej kolejności powinni ją poznać, zrozumieć i stosować dotychczasowe objawienie Boga w sposób taki, jak Jezus. A objawienie przyniesione przez Jezusa zrozumieć jako wypełnienie obietnic Boga danych ludowi izraelskiemu. Wielu przywódców i nauczycieli religijnych umiłowało bardziej swoje zrozumienie Boga i swoje tradycje, dlatego odrzucili Jezusa.

    Wrogowie Jezusa na ziemi mogą zabrać uczniom wszystko, lecz nie mogą wyrwać uczniów z królestwa Bożego. Bóg będzie ich bronił tak jak swoich dzieci. Nie ma sensu ukrywać prawdy o Bożym sposobie zbawienia. Tylko nieliczni się jej sprzeciwią, natomiast większość ludzi pragnie o nim usłyszeć.

    Wróble były pokarmem ludzi biednych. Jeśli Bóg troszczy się o coś tak mało wartościowego jak wróble, o ileż bardziej troszczy się o ludzi!

    Przyznaniem się do Jezusa będzie wzywanie ludzi do opowiedzenia się za Nim: „Od twojej odpowiedzi na osobę Jezusa będzie zależało twoje przyszłe zbawienie".

    Wyparciem się Jezusa przez ucznia będzie unikanie przez niego jasnego stanowiska w sprawie zbawienia człowieka.

    Jezus porównuje sprawy mało ważne z ważnymi. To o sprawy mało ważne spierają się krewni i znajomi uczniów. Jakie stanowisko zajmą uczniowie Jezusa?
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20