Mt 11,20-24
20 Wtedy zaczął ganić te miasta, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że nie podjęły pokuty: 21 "Biada ci, Korazin! Biada ci, Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie dokonały się te cudy, które się u was dokonały, to już dawno pokutować by zaczęły w workach i popiele. 22 Lecz mówię wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dniu sądu niż wam. 23 I ty, Kafarnaum, czy aż do nieba się wyniesiesz? - Aż do dna otchłani się poniżysz!!! Gdyby bowiem w Sodomie dokonały się te cudy, które się w tobie spełniły, zachowałaby się aż do dziś. 24 Lecz zapewniam was, że sodomskiej ziemi lżej będzie w dniu sądu niż tobie".
 
Komentarz
    Jezus zakończył przygotowanie uczniów do misji. Odwiedza miejscowości, z których pochodzą Jego uczniowie. Jezus podsumowuje okres swojej osobistej służby.

    Tożsamość Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego ujawnia się w nauczaniu, w uzdrowieniach chorych oraz w krzykliwych oświadczeniach demonów - "Ty jesteś Synem Boga!" To już nie jest zainteresowanie pojedynczych ludzi, o Jezusie rozmawiają Judejczycy, a może nawet poganie na obszarze jaki zakreślają wymienione nazwy geograficzne.

    Rejony położone poza obszarem Izraela - Idumea, Zajordanie, Tyr i Sydon - były również zamieszkane przez Żydów. Tyr i Sydon znajdowały się na północnym zachodzie Galilei. Tyr i Sydon były miastami pogańskimi, chociaż wydaje się, że chodzi tutaj raczej o ewangelizację mieszkających w nich Żydów.

    Mieszkańcy miejscowości, w których Jezus pracował w ciągu dnia, często do nocy, lecząc i nauczając, zamiast zrozumieć Jego obecność jako dar Boga, może myśleli, że im się to słusznie należy.

    Mieszkańcy miast pogańskich, którymi pogardzali Judejczycy, zostaliby porwani do wiary w Jezusa, jeśli spotkałoby ich to, co działo się w wymienionych miastach.

    Jezus wyrywa mieszkańców Galilei z obojętności i bezmyślności. Nie wszyscy zrozumieli dotąd kto ich uzdrawia i dlaczego. Jezus nie jest lekarzem, lecz Mesjaszem. Wielu Galilejczyków nie doświadczyło jeszcze duchowej przemiany, czyli nie odwrócili się własnego obrazu Boga do obrazu Boga, który objawia się w swoim Synu, nie odwrócili się od pełnego samostanowienia o swoim życiu do stania się uczniem Jezusa, nie sprawdzili kim On jest. Aż do dnia, w którym to się nie stanie odrzucają miłość Boga, którą im okazał przez ciężką pracę Jego Syna pośród nich.

    To nawrócenie jest treścią sądu. Słowo sąd nie jest rozumiane w znaczeniu rzymskim jako wartościowanie uczynków, ale rozumianym jako kryterium podziału, rozdzielenia kogoś od kogoś. Kryterium ustalone w tym fragmencie jest pokuta, odwrócenie się od czegoś lub kogoś i zwrócenie się do czegoś lub kogoś.
Odwrócenie się od wszystkiego, co odciąga mieszkańców Korozain, Betsaidy i Kafarnaum, i wielu innych miejscowościach w Galilei i Judei od Jezusa, od zaufania Mu i pójścia za Nim, od uwierzenia w Niego, że jest Synem Bożym i stania się jego uczniem.

    Mieszkańcom Sodomy, Tyru i Sydonu lżej będzie w dniu sądu, to znaczy będzie możliwe do zniesienia to, co spotka mieszkańców ziemi, którzy nie znali Jezusa.

    Jezus jest obecny w Galilei, ale przez wielu jest lekceważony i jest wykorzystywany przez ludzi traktujących Go tylko jako lekarza, który leczy za darmo. W Galilei jest też wielu ludzi, którzy w niego uwierzyli i stali się Jego uczniami. To oni są przyczyną uwielbienia i dziękczynienia, które Jezus skieruje do Ojca.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20