Mt 19,27-29
27 Wtedy Piotr odezwawszy się, zapytał: "Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co więc będziemy mieli?" 28 Jezus odpowiedział im: "Zapewniam was, że ponieważ poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście pokoleń Izraela. 29 I każdy, kto zostawi dom, czy braci, czy siostry, czy ojca, czy matkę, czy dzieci, czy pola dla mojego imienia, sto razy tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne.
 
Komentarz
    Życie wieczne, królestwo niebieskie czyli zbawienie okazało się chcianym i ważnym dla bogatego człowieka. Kandydat na ucznia chciał dodać do swojego bogactwa zbawienie, a do swojej ziemskiej kolekcji - dobrą naukę i dobre towarzystwo Jezusa. Brakowało mu jednak wiary zbawczej. Odszedł smutny z powodu tego, że musiałby zaufać Bogu we wszystkim.

    Uczniowie zostali poruszeni zdarzeniem zapytali Jezusa najpierw o to "Kto może być zbawiony?". Następnie zapytali: "Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co więc będziemy mieli?"

    Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, Mateusz mieli konkretne zawody i miejsca pracy. Przestali się utrzymywać z tej pracy. Stając się uczniami musieli zaufać, że Bóg zaspokoi ich potrzeby, które dotychczas zaspokajała praca. Krewni rybaków przejęli ich gospodarstwa, nie wiadomo kto zajął miejsce Mateusza w komorze celnej. Odejście uczniów do wyłącznej służby Bożej nie destabilizuje gospodarki, nie pogarsza sytuacji rodzinnej.

    Pozostali członkowie rodzin sami muszą poszukiwać woli Bożej i ją wypełniać w miejscu, w którym pozostają. Polem i domem uczniów zajmie się ktoś inny. W licznych rodzinach będzie to brat lub siostra. Jeśli i oni uwierzą w Jezusa, to niczego nie stracą, lecz zyskają.

    Zostawić nie znaczy porzucać czy odrzucać. Mają zrezygnować z tego, co ich pochłonie w takim stopniu, że nie będą mogli pełnić woli Bożej. Bóg pośle ich do miejsc z dala od rodziny, ale to nie zmniejszy miłości do krewnych. Uczniowie nauczą się dojrzalej miłować bliskich.

    Część wierzących służy Bogu w taki sposób w jaki nie mogliby służyć, ci którzy pracują zawodowo. Tacy ludzie też po pracy mogą owocnie służyć Bogu, ale tylko w sposób, który nie wpłynie na wykonywanie innych obowiązków.
Czy uczniowie zostawili już wszystko i czy w pełni poszli za Jezusem? Na te pytania odpowiedzą różne zdarzenia opisane w następnych rozdziałach ewangelii według św. Mateusza.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20