Mt 14,13-21
13 Jezus powiadomiony usunął się stamtąd łodzią sam na pustkowie. Lecz tłumy dowiedziały się i z miast poszły za Nim lądem. 14 Kiedy wysiadł, zobaczył już wielu ludzi. Wzruszył się nimi i uzdrowił ich chorych. 15 Gdy nastał wieczór, podeszli do Niego uczniowie i mówili: "To miejsce jest pustkowiem, a późno już się zrobiło. Każ odejść tłumom, by poszli do wsi i kupili sobie jedzenia". 16 Jezus na to im rzekł: "Nie muszą odchodzić. Wy dajcie im jeść". 17 Oni Mu odpowiedzieli: "Mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby". 18 Na to On rzekł: "Przynieście mi je tutaj". 19 I kazał, aby tłumy zasiadły na murawie. Potem wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił i połamawszy dał chleby uczniom, a uczniowie tłumom. 20 Zjedli wszyscy i nasycili się. A zbywających kawałków zebrali dwanaście pełnych koszy. 21 Jedzących było około pięciu tysięcy mężczyzn oprócz kobiet i dzieci.
 
Komentarz
    Uczniowie Jana pochowali ciało zamordowanego przez Heroda Jana Chrzciciela oraz poinformowali o tym fakcie Jezusa. Jezus otrzymał też wiadomość, że Herod Antypas ma pełną wiedzę o Jego działalności.

    Jezus usunął się na teren niezamieszkały, bo jeszcze nie nadszedł czas na Jego aresztowanie. Lecz ludzie z szerokiego grona uczniów zainteresowani Nim i potrzebujący Jego pomocy pieszo dotarli do miejsca pobytu Jezusa. Oni są pewni, że ze spotkania z Jezusem nie wrócą bez doświadczenia miłości i poruszenia prawdą Jego słów. Oni są pewni, że na spotkaniu z Jezusem doświadczą miłości i poruszenia prawdą Jego słów.

    Powstała potrzeba wyżywienia ponad pięciu tysięcy ludzi. Jezus mówi do uczniów: "Wy dajcie im jeść" - bo mówili jak wypędzali złe duchy i jak leczyli chorych podczas ich pierwszej podróży misyjnej. Więc powinni umieć nakarmić tak wielką grupę ludzi.

    „Aby nakarmić tak licznie zgromadzony tłum, potrzeba by funduszy równoważnych wynagrodzeniu, które przeciętny robotnik otrzymywał za dwieście dni pracy."

    Chleb i ryby były podstawowymi składnikami jadłospisu mieszkańców Palestyny. Mięso było droższe i spożywano je wyłącznie z okazji świąt.

    Dla nakarmienia kilku tysięcy ludzi wystarczą dwie ryby i pięć chlebów - jeśli ma się ukazać chwała i moc Boga.

    Bóg troszczy się o ludzi jak kiedyś na pustyni. Jezus, Nauczyciel, bierze na siebie rolę pana domu troszczącego się o potrzeby gości.

    Uczniowie otrzymali lekcję: Bogu przynosi chwałę uznanie przez nich działania Jego mocy. Jest to też lekcja dla współczesnych uczniów Jezusa Chrystusa.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20