Mt 16,13-23
13 A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: "Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest?" 14 Oni odpowiedzieli: "Według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków". 15 Zapytał ich: "A wy co mówicie? Kim jestem?" 16 Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga". 17 Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci [to], lecz mój Ojciec, Ten w niebie. 18 I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, [Skałą], i na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. 19 Dam ci klucze królestwa niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". 20 Wtedy nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 21 Od tamtego czasu zaczął Jezus wyjaśniać swoim uczniom, że jest potrzebne, aby On udał się do Jerozolimy i doznał wielu cierpień ze strony starszych, i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, i aby przyjął śmierć, i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. 22 Piotr wziąwszy Go na bok, zaczął Go upominać mówiąc: "Na litość, Panie! Nie może to przyjść na Ciebie". 23 A On, zmieniony, rzekł do Piotra: "Odejdź ode Mnie, szatanie! Jesteś moim zgorszeniem, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".
 
Komentarz
    Faryzeusze i saduceusze i wystawiając Jezusa na próbę prosili, aby im pokazał jakiś znak z nieba. "Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, zaś faryzeusze trzymali się ludzkiej tradycji. W całej Ewangelii Mateusza obie grupy przeciwstawiają się Jezusowi." Wtedy Jezus ostrzegł uczniów przed nauką faryzeuszów i saduceuszów, i wezwał ich do pełnego zaufania Jemu.

    Jezus najpierw pyta uczniów o to, co o Nim mówią ludzie. Uczniowie Jezusa mogą udzielić odpowiedzi, bo rozmawiają o Nim z ludźmi. Odpowiedzi ludzi wskazują na porównywanie Jezusa do postaci z przeszłości. Jedni ze względu na cuda do Eliasza, inni do Jeremiasza, bo odważnie pokazywał słabość praktyk religijnych bez wiary, a inni do Jana Chrzciciela.

    Następnie Jezus pyta uczniów, co oni sami myślą o Nim. Pierwszy odpowiada Piotr: "Jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga". Odpowiedź Piotra jest poprawna. Nie pochodzi z naturalnego poznania prawdy, lecz z objawienia.
Odtąd Bóg uczynił Piotra strażnikiem tej objawionej prawdy. Tej prawdy nie podważą nawet moce zła.

    Królestwo niebieskie, zbawienie wieczne jest otwarte dla tych ludzi, którzy posiadają tę samą wiarę, co Piotr. Nie ma innej drogi. Bez takich ludzi Kościół, nie byłby Kościołem, którego nie mogą pokonać moce piekieł.

    Czy wszystkie przekonania Piotra były odtąd poprawne? Nie. Bo, gdy Jezus później powiedział o cierpieniach i śmierci, które Mu zgotują przywódcy i nauczyciele religijni, Piotr nie chciał w to uwierzyć. "Jesteś moim zgorszeniem - powiedział Jezus do Piotra - bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku." "Nasi przywódcy tego Tobie nie zrobią mogą Tobie nie uwierzyć nasi lokalni przywódcy, ale nie Rada." - może tak myślał Piotr. Piotr nie chciał przyjąć do wiadomości, że to Rada prawie jednogłośnie skaże Jezusa na śmierć.

    Wiara Piotra przekroczyła próg naturalnego poznania. Piotr stał się od tego czasu niewzruszonym strażnikiem wiary i przekonania, że Jezus jest Synem tego Boga, którego znał od dzieciństwa, któremu zaufał, do którego się modlił.
Wiara, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym stanie się fundamentem Kościoła Bożego. Tego przekonania i tej wiary nie podważy żaden przeciwnik.

    Uczniowie Jezusa wychowani w szacunku do starszych, i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, powinni do tego czasu uznać autorytet Jezusa za ostateczny. Ale pod wpływem opinii przywódców i nauczycieli religijnych mogą zrodzić się u nich wątpliwości co do tego, kim jest Jezus Chrystus.

    Jezus dał już uczniom wiele dowodów na to, że nie muszą się już kierować wzorem Jego przeciwników - myśleniem ziemskim, a nie duchowym, Bożym.
Piotr i pozostali uczniowie mają już wiarę usprawiedliwiającą w Jezusie Chrystusie, ale wiara musi stać się dojrzałą. Lepiej rozumieją plan Boga, a nie potrafią ocenić aktualnej sytuacji społecznej i religijnej.
Mogli już zaobserwować wrogość przywódców religijnych i wzrastającą ostrożność Jezusa oddalającego się w okolice Genezaret, Tyru i Sydonu.

    W przyszłości, po zesłaniu Ducha Świętego, Piotr jeszcze wiele razy wykonywać będzie zadanie podtrzymania prawdziwego obrazu Boga i prawdziwej podstawy zbawienia człowieka.

    Dzieje Apostolskie pokazują jak Piotr opowiada się za usprawiedliwieniem z samej tylko wiary Judejczyków i pogan. Piotr potwierdza, że Judejczycy i poganie otrzymują Ducha Świętego w ten sam sposób. Piotr opowiada się przeciw tym członkom Kościoła, którzy Kościół Boży chcą prowadzić według Prawa Mojżeszowego i tradycji judaistycznych.

    Całe to zdarzenie pokazuje, że Bóg wybiera do służby w swoim królestwie ludzi wierzących, którzy w tym królestwie stają się dojrzałymi. Ludzie królestwa kierują się wzorem Jezusa, a odrzucają sposób myślenia świata.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20