Mt 16,24-28
24 Jezus powiedział wtedy do swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż i niech idzie moimi śladami. 25 Bo jeśli ktoś będzie chciał zabezpieczyć swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu, odzyska je. 26 Jaką przyniesie korzyść człowiekowi, jeśli zdobędzie cały świat, a na duszy dozna straty? Albo co może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 27 Bo Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 28 Tak, oświadczam wam, że z tych, którzy tu teraz stoją, niektórzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego ze swoim królestwem".
 
Komentarz
    Uczniowie Jezusa są już przygotowani do przyszłej służby. Przeciwnicy Jezusa już się ujawniają. Jezus zapowiedział, że to starsi, arcykapłani i uczeni w Piśmie spowodują jego śmierć.

    Krzyżem jest prześladowanie z powodu głoszenia dobrej nowiny o obecności Syna Bożego na ziemi izraelskiej. Krzyżem jest odrzucenie i poniżanie głosicieli Ewangelii.

    Próba przed, którą stoi Jezus: On wie, co Go spotka, a nie przestaje wzywać ludzi do uwierzenia w Niego.

    Próba, która spotka uczniów: "Uczniowie usłyszą: Przestańcie głosić, że Jezus jest Mesjaszem, a zostawimy was w spokoju". "Przestańcie głosić, że Jezus zmartwychwstał, a zostawimy was w spokoju".

    Czy prześladowania mają przerwać głoszenie Jezusa Chrystusa przez uczniów? Nie, uczniowie są bogatsi w doświadczenia. Poszli do wiosek i miasteczek izraelskich, zostali przyjęci i wysłuchani. Spotkali się z zainteresowaniem. Spotkali ludzi, którzy tak jak oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa.

    Iść za Jezusem, to wytrwać w powołaniu i służbie zgodnej z Bożym celem. Ci, którzy trwają, mogą z radością i w pokoju oczekiwać drugiego przyjścia Syna Bożego na ziemię.

    Wielu z obecnych uczniów zobaczy Jezusa w chwale, zobaczy Go na nowo żywym po zmartwychwstaniu. To wtedy królestwo niebieskie teraz podobne do ziarna gorczycy będzie podobne do rozwiniętego krzewu. Tymi, którzy wejdą do królestwa będą Judejczycy i poganie.

    Piotr, Jakub i Jan na Górze Przemienienia doświadczą przez krótki czas atmosfery królestwa Bożego.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20