Mt 16,13-20
13 A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: "Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest?" 14 Oni odpowiedzieli: "Według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków". 15 Zapytał ich: "A wy co mówicie? Kim jestem?" 16 Szymon Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga". 17 Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci [to], lecz mój Ojciec, Ten w niebie. 18 I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, [Skałą], i na tej skale będę budował mój Kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. 19 Dam ci klucze królestwa niebieskiego i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". 20 Wtedy nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
 
Komentarz
    Faryzeusze i saduceusze wystawiając Jezusa na próbę prosili, aby im pokazał jakiś znak z nieba". „Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, zaś faryzeusze trzymali się ludzkiej tradycji. W całej Ewangelii Mateusza obie grupy przeciwstawiały się Jezusowi." Jezus ostrzegł uczniów: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów; a oni zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nauki faryzeuszów i saduceuszów."

    Uczniowie Jezusa powinni do tego czasu uznać autorytet Jezusa za ostateczny. Ale pod wpływem opinii przywódców i nauczycieli religijnych mogły zrodzić się u nich wątpliwości co do tego, kim jest Jezus Chrystus.

    W okolicy Cezarei Filipowej Jezus najpierw pytał uczniów o to, co o Nim mówią ludzie. Uczniowie Jezusa mogli udzielić odpowiedzi, bo rozmawiali o Nim z ludźmi.

    Ludzie porównywali Jezusa do postaci z przeszłości. Jedni ze względu na cuda do Eliasza, inni do Jeremiasza, bo odważnie pokazywał słabość praktyk religijnych i doświadczył odrzucenia i cierpienia, a inni do Jana Chrzciciela.
Odpowiedź Piotra była poprawna. Jezus jest i Mesjaszem, i Synem żyjącego Boga.

    Piotr uwierzył w to, co objawił mu Bóg o Jezusie z Nazaret - On Jest Bogiem. Odtąd Bóg uczynił Piotra strażnikiem tej objawionej prawdy. Tej prawdy nie podważą nawet moce zła.

    Klucz to pierwotnie zasuwa zamykająca bramę, wejście, zasuwa ograniczająca przed zagrożeniami, szczególnie nocą. Sprawowanie pieczy nad kluczami było najważniejszym obowiązkiem, jaki mógł zostać powierzony słudze pracującemu w domu. Kluczem Piotra jest ta wiara, którą wyznał. Bóg zwiąże i rozwiąże to, co zwiąże i rozwiąże Piotr w tej wierze.

    Kościół etymologicznie to społeczność wywołanych, społeczność wezwanych, stąd zebranie, zgromadzenie tych, którzy usłyszeli Jezusa ich przywołującego. To On ich zachwycił, On ich zaprosił do Ojca i zbawił.
Wywołani są ze świata do królestwa niebieskiego, z królestwa ciemności, diabła, Złego, do królestwa Ojca niebieskiego.

    Piotr zamyka bramę królestwa ciemności i otwiera bramę królestwa niebieskiego tym, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Tak jak Jezus otwiera im dostęp do tego, co kryje się za bramą, co jest tam dostępne.

    Królestwo niebieskie, zbawienie wieczne jest otwarte dla tych ludzi, którzy posiadają tę samą wiarę, co Piotr. Nie ma innej drogi. Bez takich ludzi Kościół, nie byłby Kościołem do pokonania przez moce piekieł.

    Czy wszystkie przekonania Piotra były odtąd poprawne? Nie.
Bo, gdy Jezus później powiedział o cierpieniach i śmierci, które Mu zgotują przywódcy i nauczyciele religijni, Piotr nie chciał w to uwierzyć. "Jesteś moim zgorszeniem - powiedział Jezus do Piotra - bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku." "Nasi przywódcy tego Tobie nie zrobią." - może tak myślał Piotr, nie przyjmując do wiadomości, że to Rada prawie jednogłośnie skaże Jezusa na śmierć.

    Autorytet ucznia, ostateczny autorytet rodzi się z poszukiwania prawdy. Może to trwać długo. Apostoł i uczeń Jezusa za ostateczną prawdę bierze prawdę objawioną.

    Wiara, że Jezus jest Mesjaszem i Synem Bożym stanie się fundamentem Kościoła Bożego. Tego przekonania i tej wiary nie podważy żaden przeciwnik.

    Piotr od tego momentu będzie jeszcze pewniejszym i odważniejszym strażnikiem prawdziwego obrazu Jezusa Chrystusa.

    W przyszłości, po Zesłaniu Ducha Świętego, Piotr jeszcze wiele razy wykonywać będzie zadanie utrzymania prawdziwego obrazu Boga i prawdziwej podstawy zbawienia człowieka.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20