Mt 14,1-12
1 W tym czasie doniesienie o Jezusie otrzymał tetrarcha Herod. 2 Powiedział on do swoich dworzan: "To jest Jan Chrzciciel. To on powstał z martwych i dlatego takie moce przez Niego działają". 3 Otóż Herod za sprawą Herodiady, żony swojego brata Filipa, kazał wcześniej zatrzymać Jana, związać go i osadzić w więzieniu, 4 bo Jan upominał go: "Nie wolno ci jej mieć". 5 A choć chciał zabić Jana, bał się tłumu, bo mieli go za proroka. 6 Gdy były urodziny Heroda, tańczyła przy wszystkich córka Herodiady i podobała się Herodowi. 7 Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, o cokolwiek poprosi. 8 Ona, podmówiona przez swoją matkę, powiedziała: "Daj mi tu zaraz na tacy głowę Jana Chrzciciela". 9 Zasmucił się król, lecz ze względu na przysięgę i na współbiesiadników rozkazał dać. 10 Przez posłanego odciął głowę uwięzionemu Janowi. 11 Wniesiona została jego głowa na tacy i podana dziewczęciu. Ono zaniosło swojej matce. 12 Później jego uczniowie poszli, zabrali zwłoki i pogrzebali je. A potem przyszedłszy, powiadomili Jezusa.
 
Komentarz
    Cała działalność Jezusa w Galilei opisana do tego miejsca w ewangelii według św. Mateusza pokrywa się w czasie z okresem aresztu Jana Chrzciciela. Jan był przetrzymywany w więzieniu i przesłuchiwany. Do śmierci Jana dążyła Herodiada, Herod natomiast z zainteresowaniem słuchał Jana, pomimo jego potępienia dla związku króla z Herodiadą.

    Władcy Galilei i Judei są wasalami okupanta rzymskiego. Pochodzenie niektórych z nich jest judejskie, ale zwyczaje na ich dworach są greckie i rzymskie. Poprzez małżeństwa są powiązani z władcami narodów pogańskich. Niektóre z tych małżeństw Prawo Mojżeszowe uznałoby za kazirodcze.

    Romans Heroda z bratową, którą wówczas poślubił, był faktem powszechnie znanym. Romans ten faktycznie zmusił go do rozwodu z pierwszą żoną, której ojciec, król, wyruszył z tego powodu na wojnę z Herodem i zwyciężył go. Józef Flawiusz pisze, że później wielu uważało upokorzenie Heroda na wojnie za sąd Boży za stracenie Jana Chrzciciela.

    Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, panował w imieniu Rzymian w Galilei i Perei od około 4 r. przed Chrystusem do 39 r. po Chrystusie. Był „tetrarchą", czyli namiestnikiem części podzielonego królestwa Heroda Wielkiego pomiędzy Archelaosa w Judei, Antypasa oraz Filipa.

    Herodiada była bratanicą Heroda Wielkiego, poślubiła Filipa, syna Heroda, który mieszkał w Rzymie. Jedyną znaną córką Herodiady była Salome. Gdy Herodiada poznała Heroda Antypasa innego syna Heroda Wielkiego, opuściła swego męża i zamieszkała z Antypasem, który, by móc ją poślubić, rozwiódł się ze swoją żoną.

    Na dworze Heroda panują pogańskie zwyczaje. Obchodzenie urodzin było w owych czasach zwyczajem Greków i Rzymian, nie zaś Żydów. Urzędnicy, których zaprosił, byli przypuszczalnie wiejskimi lub regionalnymi urzędnikami, lojalnymi wobec jego rządu.

    Jeśli zmarły miał synów, wówczas najstarszy był odpowiedzialny za wyprawienie ojcu pogrzebu. W tym przypadku uczniowie Jana muszą spełnić wobec niego ten obowiązek.

    Na wieść o dokonaniach Jezusa, Herod daje pośrednio świadectwo o mesjańskim charakterze Jego działań. Jan nie czynił znaków i cudów, ponieważ nie był Mesjaszem.

    Opisując śmierć Jana Chrzciciela ewangelista podkreśla jej podobieństwo do losu Jezusa, a także Jego uczniów.
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20