Mk 1,14-20
14 A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold ewangelii Boga. 15 Mówił: "Czas się wypełnił. Już blisko jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie". 16 Idąc nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, Szymonowego brata, zarzucających sieci na jeziorze. Byli bowiem rybakami. 17 Jezus powiedział do nich: "Chodźcie ze mną, a sprawię, że staniecie się rybakami łowiącymi ludzi". 18 Z miejsca zostawili sieci i udali się za Nim. 19 Gdy poszedł trochę dalej, zobaczył Jakuba, [syna] Zebedeusza, i jego brata, Jana. Oporządzali sieci w łodzi. 20 Od razu ich wezwał. Oni więc zostawili w łodzi swojego ojca, Zebedeusza, razem z najętymi robotnikami i poszli z Nim.
 
Komentarz
    Od początku ewangelii Marek przedstawia Jezusa jako herolda Bożej ewangelii. Jako herold podaje do wiadomości, ogłasza, obwieszcza słowo Boga, Jego plany, zamiary i postanowienia o sposobie uzyskania zbawienia wiecznego. Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie dał swojemu ludowi.

    Po aresztowaniu Jana Chrzciciela Jezus wrócił do Galilei, zamieszkał w Kafarnaum, które wybrał na siedzibę swojej służby. Spotykał jego mieszkańców w synagodze, przy pracy nad brzegiem jeziora i w ich domach. Wzywał do nawrócenia. Nawrócenie w Nowym Testamencie oznacza odwrócenie się od błędnego sposobu myślenia lub złego postępowania. Odnosi się do odwrócenia się od życia obojętnego lub wrogiego wobec Boga. Spośród tak nawróconych ludzi Jezus zaczął wybierać pierwszych uczniów.

    Ogłaszał im obwieszczenie o bliskim udostępnieniu zbawienia, bo Mesjasz jest już wśród nich obecny.

    W Kafarnaum mieszkali bracia Andrzej i Piotr, uczniowie Jezusa, którzy przyłączyli się do Niego nad Jordanem. O tym, co usłyszeli od Jana na temat Jezusa i co sami sprawdzili, mówili znajomym. Po powrocie do domu prawdopodobnie wiele razy spotykali się z Jezusem, a Jezus poznał ludzi, którym uczniowie opowiedzieli o Nim. Jakub i Jan mogli być właśnie takimi ludźmi, owocem świadectwa Andrzeja i Piotra.

    Teraz Jezus wezwał ich do przygotowania się do służby misyjnej, bo sprawdzili się jako uczniowie. Doświadczyli już służby wśród znajomych, teraz będą się uczyli służby wśród nieznajomych. Na jakiś czas będą musieli opuścić rodzinę i pracę. Wyruszą z Jezusem także poza Kafarnaum. Oni poznają lepiej Jezusa, a Jezus rozpozna, czy będą gotowi do jeszcze większego, oddania, jako apostołowie.

    Czterej uczniowie stworzyli nad brzegiem Jeziora Galilejskiego środowisko, które stanie się obok Kafarnaum ważnym miejscem gromadzenia się wielu ludzi z Galilei i innych krain. Przybysze zobaczą nie tylko Jezusa, lecz Jego uczniów, będą mogli z nimi rozmawiać i od nich się uczyć.

    Uczniowie Jezusa, rybacy, byli przygotowani do wezwania Jezusa i dlatego szybko Mu odpowiedzieli. Mieli sieci i zatrudniali robotników. Porzucili jednak dobrze prosperujące, dające materialne zabezpieczenie, zajęcie i poszli za Jezusem. Jest całkiem prawdopodobne, że potrafili czytać i pisać, dobrze też znali Pismo. Wspólnicy i inni pracownicy, a także krewni mogli zastąpić ich w pracy. Poszli z Jezusem do Kafarnaum.

    Tam mogli zobaczyć Dzień Mesjański. Jednego dnia w Kafarnaum miało miejsce wiele wydarzeń.