Odrzucenie Jezusa w Galilei Mk 3,7 - 6,6
Ludzie przychodzą do Jezusa
Mk 3,7-12


7 A Jezus odszedł ze swoimi uczniami w stronę jeziora. Poszła za Nim wielka gromada z Galilei, a także z Judei, 8 i z Jerozolimy, i z Idumei, i z terenów za Jordanem, i z okolic Tyru i Sydonu. Wielki tłum przyszedł do niego, bo słyszeli, czego dokonuje. 9 Wtedy ze względu na ten tłum kazał swoim uczniom przygotować sobie łódź, aby nie cisnęli się na Niego. 10 Tak wielu bowiem uzdrowił, że różni cierpiący bóle rzucali się na Niego, aby się Go dotknąć. 11 Nawet nieczyste duchy, gdy Go zauważyły, padały przed Nim i z wrzaskiem wołały: "Ty jesteś Synem Boga!" 12 Surowo je karcił, aby Go nie ujawniały.
 
Komentarz
    Marek opisał wcześniej spory na temat tradycji, szczególnie rozumienia święcenia szabatu. Teraz opisuje skutki dotychczasowej działalności misyjnej Jezusa. Wieść o Nim dotarła do mieszkańców obszarów zamieszkałych przez Judejczyków.

    Judejczycy przychodzili dotąd na Paschę do Jerozolimy, a teraz równie licznie przychodzą na tereny wiejskie nad Jezioro Galilejskie, do miejsc bez wygód. Co ich przyciąga? "Usłyszeli, czego dokonuje" Jezus. Żaden prorok od czasu Eliasza i Elizeusza nie dokonał tylu cudownych uzdrowień co Jezus.

    Najpierw w Kafarnaum, potem na terenie Galilei Jezus proklamował królestwo Boże, przywracał panowanie Boga w umysłach i sercach Judejczyków. Część z nich uwierzyła, a inna ich część, przywódcy i nauczyciele religijni zaczęli oskarżać Go i potępiać.

    Tożsamość Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego ujawnia się w nauczaniu, w uzdrowieniach chorych oraz w krzykliwych oświadczeniach demonów - "Ty jesteś Synem Boga!" To już nie jest zainteresowanie pojedynczych ludzi, o Jezusie rozmawiają Judejczycy, a może nawet poganie na obszarze jaki zakreślają wymienione nazwy geograficzne.

    Rejony położone poza obszarem Izraela - Idumea, Zajordanie, Tyr i Sydon - były również zamieszkane przez Żydów. Idumea znajdowała się na południe od Galilei. Na wschód od rzeki Jordan leżała Perea, zaś Tyr i Sydon znajdowały się na północnym zachodzie.
Galilea, Idumea i Perea były obszarami pod względem religijnym uznawane za żydowskie, chociaż dawniej zdominowanymi przez pogan. Tyr i Sydon były miastami pogańskimi, chociaż wydaje się, że chodzi tutaj raczej o mieszkających w nich Żydów.

    Jezus musiał znaleźć jakiś sposób, by poradzić sobie z coraz liczniejszą grupą uczniów, ludzi potrzebujących Go i zainteresowanych Nim.

    Kończy się samodzielna działalność misyjna Jezusa. Wcześniej Jezus przyszedł do swoich pierwszych uczniów, rybaków, a teraz ludzie przybywają zewsząd, by się z Nim spotkać. Wybierze i wezwie dwunastu uczniów do większego oddania służbie misyjnej.