Statut Fundacji BIBLOS  § 19

1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja czerpie środki majątkowe z:
a) darowizn, dotacji, subwencji i dofinansowań udzielanych lub przyznawanych przez krajowe i zagraniczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w szczególności urzędy i inne instytucje publiczne, państwowe bądź samorządowe, a także przedsiębiorców, Kościoły, Fundacje, organizacje społeczne lub religijne,
b) darowizn i ofiar dokonywanych przez osoby fizyczne, krajowe i zagraniczne,
c) ofiarności podmiotów wymienionych w pkt a i b) polegającej na nieodpłatnym przekazywaniu środków rzeczowych lub finansowych oraz praw majątkowych, a także nieodpłatnych usług i pracy świadczonej przez wolontariuszy,
d) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w szczególności uzyskanych odsetek zwłaszcza z  lokat i rachunków bankowych,
e) spadków i zapisów,
f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.