Statut Fundacji BIBLOS (§ 2 )


1. Celem Fundacji jest zaspokajanie potrzeb społecznych związanych z nauką i oświatą a w szczególności inicjowanie, popieranie, finansowanie lub prowadzenie:
a) rozpowszechniania Biblii,
b) nauczania biblijnego dotyczącego zarówno wiedzy o Biblii, jak i egzegezy i teologii biblijnej,
c) krzewienia wiedzy i umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów życia jednostek i grup społecznych w oparciu o Biblię,
d) badań biblijnych oraz przekładów Biblii z języków oryginalnych Biblii na język polski,
e) krajowej i międzynarodowej wymiany doświadczeń nad tłumaczeniami Biblii z języków oryginalnych na języki narodowe,
f) inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji,
g) publikacji dla celów statutowych, w szczególności programów, podręczników, słowników, publikacji i innych pomocy do studiów i nauczania biblijnego.


2. Realizacje powyższych celów Fundacja osiąga drogą działań bezpośrednich lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze, a także poprzez udzielanie dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym  lub prawnym na realizację ich działań zgodnych z celami Fundacji.


3. Określone wyżej  cele  Fundacji  będą finansowane z majątku Fundacji.