Statut Fundacji BIBLOS  (§ 3)

1. Realizując cele określone w § 2 Fundacja:
a) organizuje lub popiera organizację odczytów, kursów, szkoleń, wykładów, grup dyskusyjnych, studiów biblijnych, konferencji, zjazdów, kongresów, imprez kulturalnych, obozów, wycieczek oraz innych form oddziaływania,
b) współdziała z Kościołem Rzymsko-Katolickim i innymi Kościołami chrześcijańskimi, organizacjami religijnymi i społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, uczelniami i szkołami oraz przedsiębiorcami,
c) współpracuje z organami i instytucjami publicznymi: państwowymi i samorządowymi.

2. Fundacja może nadawać tytuły honorowe i inne wyróżnienia i przyznawać je podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.